نمونه هایی از هزینه سرمایه


کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام از دو بعد درون و برون سازمانی برای شرکت و سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. سهامداران با انتخاب یک حسابرس با کیفیت که منتج به یک گزارش حسابرسی با کیفیت خواهد شد، می‌توانند ریسک اطلاعاتی شرکت و به تبع آن هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت را کاهش دهند

بررسی تاثیر شهرت شرکت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نظریه‌های اقتصادی پیش بینی می کنند که شهرت، نقش مهمی را در تعیین رفتار ایفا می کند و همچنین شهرت براعمال متخصصان شرکتهای تجاری از جمله حسابرسان و تحلیلگران مالی و برتامین مالی از طریق سهام اثر می گذارد. یعنی شرکت های مشهورتر از هزینه سرمایه کمتری برخوردارند چون شهرت بالا حاکی از کیفیت بهتر شرکت، انتقال مناسب شایستگی ها وانجام کسب وکار مطابق با منافع سهامداران است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شهرت شرکت بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و نمونه ای شامل 114 شرکت فعال در صنایع مختلف به روش غربالگری(حذف سیستماتیک) طی دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه نهم استفاده‌ شده است. یافته‌ها نشان دادند که شهرت شرکت بر هزینه سرمایه تاثیر معنادار و معکوسی دارد. بدین معنی که هرچه شهرت شرکت کاهش یابد نیاز شرکت به تامین مالی برای استقراض و تامین مالی حقوق صاحبان سهام بیشتر می شود.

کلیدواژه‌ها

  • شهرت شرکت
  • هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام
  • بورس اوراق بهادار تهران

20.1001.1.27833488.1400.1.2.5.5

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of company reputation on the cost of capital of companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • bagher mokhtari 1
  • ali jafari 2

1 Master student of Accounting Department, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, نمونه هایی از هزینه سرمایه Iran

2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, Iran

چکیده [English]

Economic theories predict that reputation plays an important role in determining behavior, and that reputation also influences the actions of corporate professionals, including financial auditors and analysts, and stock financing. This means that more famous companies have lower capital costs because high reputation indicates better company quality, proper transfer of competencies and doing business in accordance with the interests of shareholders. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of company reputation on the cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research is formed by companies listed on the Tehran Stock Exchange and a sample of 114 companies active in various industries was selected by screening method (systematic elimination) during the period between 2014 and 2019. To test the research hypotheses, multiple regression method was used using Eviews software version 9. Findings showed that company reputation has a significant and inverse negative relationship with capital expenditure. This means that the lower the company's reputation, the greater the company's need for financing to borrow and finance equity.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه (Cost of نمونه هایی از هزینه سرمایه Capital)، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت می‌باشد. هزینه سرمایه تلاش در جهت کمی کردن بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام می‌باشد. به کارگیری هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری، استفاده از آن به عنوان مبنایی برای ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن، استفاده از آن در اجاره‌های سرمایه ای و به کارگیری در اندازه گیری شاخص‌های عملکرد و اصولا استفاده از آن در تنزیل جریان‌های نقدی آتی برای تعیین ارزش، همه از مواردی است که می‌توان در توصیف اهمیت هزینه سرمایه بیان کرد.

هزینه سرمایه تعیین کننده حداقل بازدهی سرمایه موسسه یا سازمان است. حداقل نرخ بازدهی که تحصیل آن برای حفظ ارزش شرکت ضروری است.هزینه حقوق صاحبان سهام از دو بعد برون نمونه هایی از هزینه سرمایه سازمانی و درون سازمانی مهم است. از بعد برون سازمانی، هزینه حقوق صاحبان سهام در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد، از بعد درون سازمانی هزینه حقوق صاحبان سهام در تصمیمات مربوط به تعیین نمونه هایی از هزینه سرمایه اولویت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین ساختار سرمایه بهینه و ارزیابی عملکرد بخش‌ها، نقش کلیدی دارد

مفهوم هزینه سرمایه

مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام مبتنی بر این فرض است که هدف یک شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از گروه‌های سرمایه‌گذار از دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز گرفته تا سهامداران عادی شرکت، نرخ بازدهی که در خور ریسک آن باشد را دنبال می‌کنند. هزینه حقوق صاحبان سهام عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود. هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه‌گذاران در مورد تخصیص منابع است. میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیارهای کیفی حسابرسی مؤید این است که در زمان تصمیم گیری‌های اقتصادی، چقدر این معیارها، برای سرمایه‌گذاران و بازار اهمیت دارد.

کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام از دو بعد درون و برون سازمانی برای شرکت و سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. سهامداران با انتخاب یک حسابرس با کیفیت که منتج به یک گزارش حسابرسی با کیفیت خواهد شد، می‌توانند ریسک اطلاعاتی شرکت و به تبع آن هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت را کاهش دهند

محاسبه نمونه هایی از هزینه سرمایه و اندازه گیری هزینه سرمایه

برای محاسبه هزینه سرمایه روش‌های متفاوتی از جمله مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ای، مدل تعدیل شده قیمت‌گذاری دارایی سرمایه ای، مدل گوردون، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی‌به اضافه بازده سود آوری سرمایه، مدل تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ ارائه شده است. نحوه اندازه گیری برخی از مدل‌ها در زیر تشریح شده است:

اندازه گیری هزینه سرمایه

اندازه گیری هزینه سرمایه

رابطه راهبری شرکتی و هزینه سرمایه

برقراری تعادل بین ریسک و بازده از جمله کارکردهای مهم بازار سرمایه است. ریسک و بازده از جمله مفاهیم اساسی در مبانی نظری مالی است که در قالب هزینه سرمایه نمایان می‌شود. هزینه سرمایه در تصمیم‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، نقش اساسی ایفا می‌کند. هزینه سرمایه از نظر مفهومی‌در ارتباط با بازده مدنظر تعریف می‌شود؛ به بیان دیگر هزینه به حداقل نرخ بازده مدنظر سرمایه‌گذاران گفته می‌شود. تأثیر هر متغیری بر هزینه سرمایه سهام از مجرای تأثیر آن متغیر بر ریسک پیش روی سرمایه‌گذاران تعریف و تبیین شدنی است. سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک اطلاعاتی، ریسک نقدشوندگی، ریسک ورشکستگی، ریسک جریان‌های نقد شرکت، ریسک نوآوری، ریسک نمایندگی و ریسک نظام‌مند یا بتای پیش روی خود، بازده مدنظر خود را شکل می‌دهند؛ بنابراین برای بررسی عوامل مؤثر در هزینه سرمایه باید بررسی کرد که آیا آن عوامل در این ریسکها تأثیر دارد یا خیر. تأثیر عوامل مختلف در یک یا چند فقره از ریسک‌های مزبور، در قالب تغییر هزینه سرمایه خود را نشان می‌دهد.

پژوهش‌های تجربی اخیر در بازارهای مختلف نشان می‌دهد افزون بر عوامل ریسکی سنتی نظیر اندازه شرکت، بتا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، رشد سود و اهرم، عوامل دیگری نظیر راهبری شرکتی، ساختار صنعت، کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد مالی نیز در بازده سهام و در نتیجه در هزینه سرمایه تأثیر دارند؛ بنابراین هزینه سرمایه افزون بر عوامل ریسکی نظری، به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر راهبری شرکتی است.

هدف راهبری شرکتی کاهش مشکلات نمایندگی با افزایش نظارت بر اقدامات مدیر، محدود کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران و کاهش ریسک اطلاعاتی تحمیلی بر سهامداران است. براساس فرضیه نظارت فعال ، راهبری شرکتی قوی موجبات نظارت فعال بر عملیات و مدیریت شرکت را فراهم می‌کند که این موضوع موجب کاهش ریسک و در نتیجه، هزینه سرمایه شرکت می‌شود. از دیدگاه نظری، راهبری شرکتی ضعیف موجب افزایش ریسک نمایندگی می‌شود. افزایش ریسک نمایندگی، عدم اطمینان جریان‌های نقدی آینده را افزایش می‌دهد.

Li, Y., and H. Yang. (2011). Disclosure and the cost of equity capital: An analysis at the market level .Working Paper Available at URL: http://www.ssrn.com.

Hasasyegane, Y., Moradi, M.,& Eskandari, H. (2008). The relationship between Institutional Investors and corporate value. Journal of The Accounting and Auditing Review. ۱۵(۳): ۱۰۷-۱۲۲.

تاثیر بکارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده سهام

همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از معیارهایی که محققان حسابداری به عنوان جایگزینی برای سود
حسابداری پیشنهاد نموده اند، سود باقیمانده می باشد، که هزینههای مربوط به سرمایه را در نظر می گیرد. در
این پژوهش، ابتدا ارتباط سود حسابداری و بازده سهام و تاثیر متغیر تغییر در سود بر این رابطه، مورد بررسی
قرار گرفته است. سپس با بهره مندی از مفهوم سود نمونه هایی از هزینه سرمایه باقیمانده، تاثیر اجزای تغییر در سود بر این ارتباط بررسی
شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل 76 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 3131 تا 3133 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون
فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان
می دهد که میان متغیر های سود حسابداری و بازده جاری سهام، ارتباط معنادار و مستقیمی نمونه هایی از هزینه سرمایه وجود دارد و متغیر
مستقل تغییر در سود خالص بر این رابطه تاثیر گذار است. همچنین در صورتی که با بهره مندی از مفهوم سود
باقیمانده، تغییر در سود به اجزای آن تجزیه گردد، این اجزا ارتباط سود حسابداری و بازده جاری سهام را
تقویت می نمایند. در خصوص ارتباط متغیر های سود حسابداری و بازده آتی سهام، نتایج حاصله هیچگونه
ارتباط معناداری را نشان نمی دهند.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.28210166.1391.10.38.5.8

عنوان مقاله [English]

The Effects of Cost of Capital on the Relationship Between Earnings and Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi
  • Hadi Amiri
  • Roya Moeein Ghafghazi

چکیده [English]

Because the accounting profit computation does not consider the cost of capital, it has always been criticized. One of the proxies of accounting earnings that recently were taken into consideration by accounting researchers is residual income. In this study, the relationship between accounting earnings and stock returns and the effect of changes in the accounting earnings on this relationship has been studied. Then using the concept of residual income, the impact of changes in earnings components on this relationship has been investigated. To test the hypothesis, a sample of 67 Tehran Stock Exchange listed companies during the years 2004 to 2010 were selected. To analyze the data and hypothesis testing, a multiple regression model based on combined data was used. The results indicate that there is a direct significant relationship between accounting earnings and current stock returns and the independent variable, earnings changes, affect this relationship. Also, if using residual income, the earnings could be decomposable to components, these components will strengthen the relationship between accounting earnings and current stock returns. Also the results revealed no relationship between accounting earnings and future stock returns.

حال و هوای حسابداری

هزينه سرمايه، يكي از عوامل بسيار مهم در تجزيه و تحليل طرحهاي سرمايه گذاري يك شركت مي باشد. مدير مالي، با آگاهي از هزينه سرمايه ميزان بازده طرحهاي پيش روي شركت را با هزينه سرمايه مقايسه و طرحهائي كه بازده آن با توجه به هزينه سرمايه شركت در حد قابل قبول باشد را تائيد مي نمايد. در اين فصل ابتدا مفهوم هزينه سرمايه بيان گرديده و سپس موارد استفاده از هزينه سرمايه و همچنين نحوه محاسبه آن بيان خواهد شد.

مفهوم هزينه سرمايه

هزينه سرمايه يك شركت، نرخ متوسط بازده مورد نظر سرمايه گذاراني است كه در اوراق بهادار شركت سرمايه گذاري كرده اند. به عبارت ديگر، ميانگين موزون هزينه تامين مالي سرمايه گذاريهاي شركت را هزينه سرمايه مي گويند. منابع تامين مالي سرمايه گذاريهاي شركت، شامل بدهيهاي بلند مدت (نظير وام و انواع مختلف اوراق قرضه)، سهام عادي و سهام ممتاز مي باشد.

موارد استفاده از هزينه سرمايه :

هزينه سرمايه به عنوان يك عامل اساسي در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري شركت مي باشد. بدين معني كه، هنگام محاسبه ارزش فعلي طرحهاي سرمايه گذاري از نرخ هزينه سرمايه به عنوان نرخ تنزيل جريانات نقدي طرح استفاده مي شود.

دو شرط اساسي براي استفاده از هزينه سرمايه به منظور ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري جديد وجود دارد:

الف: طرح سرمايه گذاري جديد مورد نظر مخاطره اي مشابه طرحهاي سرمايه گذاري قبلي شركت داشته باشد.

ب: سياست تامين مالي شركت تحت تاثير سرمايه گذاريهاي جديد قرار نگيرد.

شرط اول بدين معني است كه طرح سرمايه گذاري جديد مخاطره شركت را تغيير ندهد.

شرط دوم بدين معني است كه مقدار نسبي انواع منابع مالي مورد استفاده شركت، در اثر اجراي طرح سرمايه گذاري جديد تغيير نكند. مثلا اگر قبلا شركت 30% منابع مالي خود را از طريق وام تامين مالي مي كرده است، اين نسبت در اثر اجراي طرح سرمايه گذاري جديد تغيير نكند.

فرمول كلي محاسبه نرخ هزينه سرمايه :

براي تعيين نرخ هزينه سرمايه بايد ميانگين موزون هزينه تامين منابع مالي شركت را محاسبه نمود. بطور مثال اگر شركتي 3/0 منابع مالي خود را از محل وام و اوراق قرضه 10 درصدي، 2/0 آن را از محل سهام ممتاز 15 درصدي و 5/0 بقيه را از محل سهام عادي كه نرخ بازده مورد انتظار آن 20% است تامين مي كند، محاسبه نرخ هزينه سرمايه آن بصورت زير است (براي سهولت كار فرض كنيد ماليات وجود ندارد) :

16% = (20% × 5/0) + (15% × 2/0) + (10% × 3/0)

براي تعيين هزينه سرمايه، نسبتهاي مورد استفاده (در مثال فوق: 3/0 ، 2/0 و 5/0 ) بايد مبتني بر برنامه تامين مالي شركت باشند و هزينه ها (در مثال فوق: 10% ، 15% و 20% ) بايد به نرخ بازده بازار كه مورد انتظار سرمايه گذاران در اوراق بهادار شركت مي باشد در نظر گرفته شود.

تعيين نرخ هزينه بدهيها :

هنگام تعيين نرخ هزينه استفاده از بدهي براي تامين منابع مالي بايد نكات زير را در نظر گرفت :

1 نرخ هزينه انواع مختلف بدهي بايد بطور جداگانه تعيين شود.

اين بدان معني است كه اگر فرضا شركت يك نوع وام بانكي و دو نوع اوراق قرضه دارد، هزينه هر كدام از اين بدهيها بايد بطور جداگانه نمونه هایی از هزینه سرمایه محاسبه و در تعيين نرخ هزينه سرمايه مد نظر قرار گيرد.

2 - ارزش جاري بدهيها در نظر گرفته شود نه ارزش اسمي آنها.

3 نرخ بهره جاري بازار در نظر گرفته شود نه نرخ بهره تاريخي وامهائي كه قبلا شركت استفاده نموده است.

4 اثرات ماليات بر درآمد بايد در نظر گرفته شود.

از آنجا كه هزينه بهره از نظر مالياتي مورد قبول دستگاههاي ذيربط قرار مي گيرد و لذا پرداخت هزينه بهره موجب كاهش سود مشمول ماليات و نتيجتا ماليات پرداختي شركت مي گردد، اين امر بايد در تعيين نرخ هزينه استفاده از بدهيها مد نظر قرار گيرد. بايد در نظر داشته باشيد كه سود سهام تاثيري بر ماليات شركت ندارد.

براي روشن شدن اثرات مالياتي بهره فرض كنيد سود قبل از بهره و ماليات شركت الف و ب هركدام 100000 ريال و نرخ ماليات 40% است. ضمنا فرض كنيد شركت الف فاقد بدهي (نمونه هایی از هزینه سرمایه و نتيجتا هزينه بهره) است ولي شركت ب 200000 ريال وام 10 درصدي دارد و مبلغ 20000 ريال بابت بهره پرداخت مي كند. ماليات شركت الف 40000 ريال (40% × 100000) و لي ماليات شركت ب 32000 ريال (40% × 80000) مي باشد. ملاحظه خواهيد نمود كه شركت ب به علت داشتن بدهي (و نتيجتا پرداخت هزينه بهره) مبلغ 8000 ريال (40000 ريال منهاي 32000 ريال) كمتر ماليات پرداخت مي نمايد. در حقيقت پرداخت هزينه توسط شركت ب موجب ايجاد 8000 ريال صرفه جوئي مالياتي شده است.

با دقت در مطالب فوق ملاحظه خواهيد كرد كه شركت ب 20000 ريال بهره پرداخت كرده است اما پرداخت اين هزينه موجب كاهش 8000 ريالي در ماليات شركت شده است. پس در حقيقت اثر واقعي بهره بر سود شركت فقط 12000 ريال (20000 ريال منهاي 8000 ريال) مي باشد. لذا اگر 12000 ريال را بر وام پرداختني تقسيم كنيد نرخ 6% بدست مي آيد. به اين نرخ كه از اين طريق محاسبه مي شود نرخ بهره مؤثر گفته مي شود. براي محاسبه نرخ بهره مؤثر از فرمول زير نيز مي توان استفاده نمود:

(نرخ ماليات ـ 1) × نرخ بهره اسمي = نرخ بهره مؤثر نمونه هایی از هزینه سرمایه

6% = (40% ـ 1) × 10%

ملاحظه مي شود كه وجود ماليات باعث شد كه نرخ مؤثر بهره براي شركت ب نه 10% بلكه 6% باشد.

نرخ سود سهام عادي :

نرخ سود سهام عادي، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي شركت است. محاسبه نرخ سود سهام عادي به سادگي محاسبه نرخ بدهيها و سهام ممتاز نيست. براي پيش بيني نرخ سود سهام عادي 4 روش وجود دارد كه هركدام داراي مشكلاتي هستند. لذا مديران مالي به منظور پيش بيني نرخ معقول بيش از يك روش را مورد استفاده قرار مي دهند. اين چهار روش عبارتند از:

1 روش نرخهاي بازده تاريخي

2 روش پيش بيني سود سهام

3 روش استفاده از بتاي سهام

4 روش استفاده از نرخهاي وام

1 روش نرخهاي بازده تاريخي

در اين روش متوسط نرخ بازده سالانه اي كه سهامداران طي 10 سال گذشته كسب كرده اند به عنوان نرخ بازده سهام عادي پذيرفته مي شود. استفاده از اين روش منوط به وجود شرايط زير است:

الف) تغييرات قابل ملاحظه اي در انتظارات سرمايه گذاران نسبت به عملكرد آتي شركت پديد نيامده باشد.

ب) تغييرات قابل ملاحظه اي در نرخ بهره بوجود نيامده باشد.

ج) گرايش فكري سرمايه گذاران نسبت به مخاطره تغيير نكرده باشد.

از آنجا كه به ندرت چنين شرايطي فراهم مي شود و مضافا اينكه نرخهاي بازده تاريخي با توجه به شرايط موجود در آن دوران به وقوع پيوسته است و ممكن است وضعيت گذشته در آينده تكرار نگردد، در استفاده از اين روش بايد احتياط نمود.

2 روش پيش بيني سود سهام

در اين روش با استفاده از پيش بيني سود سهام مورد انتظار و قيمت جاري سهام، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بصورت زير تعيين مي شود:

(/ نشان تقسیم میباشد.)

در فرمول فوق P0 نشان دهنده قيمت امروز سهام در بازار است لذا چنانچه سود سهام مورد انتظار سهامداران

( D ) مشخص باشد، نرخ بازده مورد انتظار ( k ) را مي توان تعيين نمود.

اگر سود سهام شركت از الگوي منظمي پيروي كند و داراي نرخ رشد ثابتي باشد، بجاي فرمول فوق مي توان از فرمول زير استفاده نمود :

لازم به ذكر است كه استفاده از هر كدام از اين فرمولها به جواب واحدي منتهي خواهد شد.

3 روش استفاده از بتاي سهام

در اين روش با استفاده از مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي، كه در فصل قبل توضيح داده شد، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران تعيين مي شود.

يادآوري مي شود كه مدل قيمت گذاري دارائيهاي سرمايه اي بصورت زير است:

kj = i + β (km – i)

در روش استفاده از بتاي سهام، چنانچه نرخ بازده بدون ريسك ( i ) ، نرخ بازده مورد انتــظار كل بازار

( km ) و بتا مشخص باشد، به راحتي مي توان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران ( kj ) را تعيين نمود.

4 روش استفاده از نرخهاي وام

در اين روش از اين فرض كه سهامداران خواهان نرخ بازده بالاتري از نرخ جاري وامها و اوراق قرضه هستند استفاده مي شود. بر اساس شواهد تجربي، در بازار اوراق بهادار كشورهاي پيشرفته نرخ بازده سهام عادي بطور متوسط 4 تا 6 درصد بالاتر از از نرخ جاري وامها و اوراق قرضه مي باشد. اين روش ساده تر از ساير روشها است اما عيب آن اين است كه نسبت به روشهاي قبلي از دقت كمتري برخوردار است.

تعيين نسبتها (سهم هر كدام از منابع مالي از كل منابع مالي شركت)

براي تعيين نسبت هركدام از منابع مالي شركت از يك يا چندتا از روشهاي زير استفاده مي شود:

1 استفاده از ارقام موجود در ترازنامه.

2 - استفاده از ارقام برنامه مالي شركت.

3 - استفاده از نسبتهاي تامين مالي مورد انتظار آينده.

4 - استفاده از ارزش جاري بازار اوراق بهادار شركت.

با توجه به اينكه ارزش جاري بازار رقم مربوط تري نسبت سايرين مي باشد و نسبت به ارقام مندرج در برنامه مالي و نسبتهاي مورد انتظار آينده قابل اتكاتر است، استفاده از ارزش جاري بازار اوراق بهادار شركت روش مناسبتري مي باشد.

محاسبه نرخ هزينه سرمايه

همانطوري كه قبلا گفته شد، براي تعيين نرخ هزينه سرمايه، بايد ميانگين موزون هزينه تامين منابع مالي شركت را محاسبه نمود. براي اين منظور بايد نسبت هر كدام از منابع مالي شركت در نرخ آن ضرب شده و حاصل بدست آمده را جمع نمود.

سند افتتاحيه
به نام خدای حسابگر ، حسابساز، حسابرس و حسابدارِِِ زمين و آسمان و هر آنچه در اوست. هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه حسابها و کتابهاست. ترازش هميشه موزون است و موجوديهايش هميشه در فزون. مطالبات مشکوک الوصولی ندارد چه اينکه کسی از قدرت لايزال او نميتواند بگريزد و استهلاک انباشته محاسبه نميکند گويا که در حوزه حسابداری او چيزی بی ارزش نميشود. به کسی ماليات نميدهد و از کسی به ناحق چيزی نميگيرد. نه سهامی است و نه تضامنی. هيچ شراکتی با کسی ندارد تک مالکی است و بی رقيب. هيچ تلفيق و ادغام و ترکيبی در حوزه شخصيتش تعريف شدنی نيست. حسابداری تورمی ندارد چه در نظرش ارزشها تغيير ناپذيرند. حسابداريش آنقدر خالص است که دوره مالی در آن تعريف نا شدنی و واحد پولی در آن بی معناست. شخصيتش حوزه محدودی ندارد و ازل و ابد را در بر ميگيرد. تداومش يک فرضيه نيست يک فرض و حقيقتی محض است. مديريتش حسابداری است و حسابداري اش مديريت که بر مدار عدالت است و به مثقال و ذره هم نمونه هایی از هزینه سرمایه ميرسد و چيزی در آن از قلم نمي افتد. فضل و بخشش اوست که بر مدار اهميت مي چرخد و سرمايه بندگان اميدواری به اوست. و همان است که رهايی بخش آنان از حساب و کتابش خواهد بود، آنجا که مستجاب مي گرداند دعای برترين انسانها را در حق همه عالم که
الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک

میدانم که این وبلاگ (یا حرکت یا هر آنچه که میتوان بر آن نام نهاد ) گامی بسیار کوچک است ولی مهم همین حرکت است .
پس منتظر تمام عزیزان هستیم تا با یاری هم این گامهای هر چند اندک را برداریم.
نویسنده وبلاگ از دوستانی که به این وبلاگ سر می زنند تقاضا دارد در هر بازدید نظرات خود را جهت دلگرمی نویسنده و بهتر شدن وبلاگ اعلام دارند . با تشکر شانظری
[email protected]

نمونه هایی از هزینه سرمایه

در کدام گزینه همه موارد جزء هزینه های سرمایه ای یا عمرانی است؟

احداث کارخانه فولادسازی، ساخت سدها، دادن یارانه به مردم

احداث کارخانه پتروشیمی، ساخت جاده‌ها، خرید ماشین‌آلات هموارساز

احداث کارخانه فولادسازی، ساخت مدارس، هزینه حقوق نظامیان

احداث کارخانه پتروشیمی، ساخت بیمارستان‌ها، هزینه های جاری ادارات

تحلیل ویدئویی تست

تحلیل ویدئویی برای این تست ثبت نشده است!

با آلبوم تست

آزمون دلخواهتو بساز

نمونه سوالات مرتبط

آزمون آنلاین فصل 2 از بخش چهارم (بودجه و امور مالی دولت) | اقتصاد دهم انسانی دبیرستان فاطمه الزهرا

آزمون آنلاین فصل 2 از بخش چهارم (بودجه و امور مالی دولت) | اقتصاد دهم…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) مرحمت آباد | بخش 3: توسعه اقتصادی دبیر: نورالدین حسین پور

آزمون آنلاین اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی (ره) مرحمت آباد | بخش 3:…

تیم مدیریت گاما

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل سوم: بازار

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل سوم: بازار

تیم مدیریت گاما

آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان حضرت فاطمه زهرا (س) رستمکلا | دی 1397

آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان حضرت فاطمه زهرا (س) رستمکلا | دی 1397

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان علامه طباطبايی تبریز | دی 1397

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان علامه طباطبايی تبریز | دی 1397

آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان شهدای صنعت نفت | دی 1397

آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان شهدای صنعت نفت | دی 1397

امتحان میان ترم اقتصاد دهم دبیرستان شهید اسکندری | آذر 1398

امتحان میان ترم اقتصاد دهم دبیرستان شهید اسکندری | آذر 1398

سؤالات امتحان نوبت دوم اقتصاد دهم رشته انسانی دبیرستان اندیشه | خرداد 96

سؤالات امتحان نوبت دوم اقتصاد دهم رشته انسانی دبیرستان اندیشه | خرداد 96

 نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوال امتحان نوبت اول اقتصاد پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی

آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397

آزمون نمونه هایی از هزینه سرمایه نوبت دوم اقتصاد دهم مجتمع آموزشی اندیشه | خرداد 1397

علی بهرام نژاد فیض

سوالات امتحانات ترم اول اقتصاد دهم مدارس سرای دانش | دی 98

سوالات امتحانات ترم اول اقتصاد دهم مدارس سرای دانش | دی 98

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 1: آشنایی با اقتصاد (فصل دوم: تولید)

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 1: آشنایی با اقتصاد (فصل…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.