ابزارهای پیش بینی ارزش اوراق


ارایه مدلی جهت پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ANFIS و رگرسیون فازی

این پژوهش، با هدف ارائه یک مدل پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با سیستم استنتاج فازی‌عصبی‌تطبیقی (ANFIS) و رگرسیون‌فازی صورت گرفته است. رفتار شاخص غیرخطی و آشوب‌گونه است که روش‌های سنتی جوابگوی پیش‌بینی دقیق نیست. از این رو، با استفاده از دو ابزار فوق الذکر و با شناسایی سه متغیر کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت نفت خام به عنوان متغیرهای مستقل، اقدام به پیش‌بینی عدد شاخص کل بورس برای یک هفته بعد گردید. ابتدا داده‌های روزانه سالهای 1387 الی 1394 متغیرهای پژوهش جمع‌آوری و ذخیره و با استفاده از نرمال‌سازی فازی، نرمال گردید. سپس مدل‌سازی با استفاده از سه متغیر فوق‌الذکر صورت پذیرفت و با مقایسه نتایج، عملکرد بهتر ANFIS نسبت به رگرسیون فازی مشاهده گردید. معیار سنجش عملکرد، ریشه دوم میانگین مربعات خطا بود که برای خروجی ANFIS ، مقدار 021248/0 حاصل شد. حاصل پیش‌بینی یک هفته بعد، برای هر دو ابزار کاهش خطا را نشان داد و مجددا ANFIS با مقدار 007933/0 برای خطا، عملکرد برتر این پژوهش را به خود اختصاص داد و مدل با چهار ورودی نسبت به مدل با سه ورودی دقت بیشتری از خود نشان داد. تاکید بر استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی، پیش‌بینی یک هفته آینده عدد شاخص، استفاده از دو ابزار ذکر شده، آنالیز حساسیت مدل‌ها در حین تحقیق از ویژگی های این پژوهش است. این پژوهش می‌تواند مورد استفاده کلیه شرکت‌های حاضر در بورس، سرمایه‌گذاران، کارگزاری‌ها و افراد حقیقی و حقوقی که به هر نحوی با بورس اوراق بهادار سروکار دارند، واقع گردد.

کلیدواژه‌ها

مراجع

]1[ ابونوری ع. نادری ا. گندلی علیخانی ن. عبدالهی پ. (1392). تجزیه و تحلیل عدم تقارن میان شاخص سهام و نرخ تورم به کمک رویکرد هم انباشتگی پنهان: (مطالعه موردی ایران). فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره 5، صص69-94.

]2[ احمدخان‌بیگی‌س. عبدالوند ن. 1396. پیش­بینی قیمت سهام بارویکرد ترکیبی شبکه‌عصبی مصنوعی‌و الگوریتم رقابت استعماری مبتنی بر تئوری آشوب. راهبرد مدیریت مالی. شماره هجدهم. صص 44-27.

]3[ ایزدی, سمیه, الهویرنلو, توفیق. (1397). یک روش ماتریسی جهت برآورد ضرایب رگرسیون خطی مبتنی بر اعداد-زاده. پژوهش­های نوین در ریاضی, 4(16), 5-16.

]4[ پیکانی پ. محمدی ع. جبارزاده آ. جندقیان ع. 1394. بهره­گیری از مدل استوار تحلیل پوششی داده­ها به منظور اندازه­گیری کارایی سهام مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران. پِوهش­های نوین در ریاضی، شماره 4(1)، 24-15.

]5[ توحیدی, قاسم, کیانی, ندا, رضویان, شبنم. (1398). پیش­بینی هوشمند نقدینگی دستگاه‌های خودپرداز برمبنای تقاضای مشتریان. پژوهش­های نوین در ریاضی, (), -.

]6[ زمانی م. افسر ا. ثقفی نژاد و. بیات ا. (1393)، سیستم خبره پیش­بینی قیمت سهام و بهینه­سازی سبد سهام با استفاده از شبکه­های عصبی فازی، مدل­سازی فازی و الگوریتم ژنتیک، شماره21.

]7[ سعیدی پ. امیری ع. (1389). بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال دوم، شماره 2، 111-130.

]8[ صادقی شریف سج. فرازمند س. 1396. ارزیابی پیش­بینی پذیری قیمت سهام با استفاده از شبکه­های عصبی فازی در بورس تهران. فصلنامه سیاست­های مالی و اقتصادی. شماره 17. صص 115-97.

رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد، فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره ٦٠.

]10[ غفاری م. یوسفی ر. (1390). مدل­سازی پیش بینی قیمت ارز با استفاده از شبکه­های عصبی. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. شماره هشتم. ص 99 – 118.

]11[ فشاری م. مظاهری فر پ. 1395. مقایسه الگوریتم­های پیش­بینی و بهینه­سازی پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه سیاست­گذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا(س). شماره 11.

]12[ فلاح­پور س. علی­پور ج (1393). پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه­های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله راهبرد مدیریت مالی. شماره7، ص15 – 31.

]13[ کوره­پزان دزفولی امین. 1387. اصول تئوری
مجموعه­های فازی و کاربردهای آن در مدل‌های مسائل مهندسی آب. چاپ اول. تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر.

]14[ محمدی ش. طبسی ح. (1391). بررسی تغییرات ناهموار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه کاتاستروف، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 2(47):119-136.

[15] Arjmandzadeh Z. Safi M. Nazemi A.2017. A new Neural Network Model for Solving Interval Linear Programming Problems. Neural Network, Vol.89:11-18. pp 679-690.

[16] Asghar, M. Z., Rahman, F., Kundi, F. M., & Ahmad, S. (2019). Development of stock market trend prediction system using multiple regression. Computational and Mathematical Organization Theory, 1-31.

[17] Atsalakis G. Valavanis K P. 2009 surveying stock market forecasting techniques – Part II: Soft computing

[18] Atsalakis G. Valavanis K. 2010. Forecasting stock market short-term trends using a neuro-fuzzy based methodology. Expert Systems with Applications, Volume 36: 10696-10707.

[19] Basak, S., Kar, S., Saha, S., Khaidem, L., & Dey, S. R. (2019). Predicting the direction of stock market prices using tree-based classifiers. The North American Journal of Economics and Finance, 47, 552-567.

[20] Celmins A. 1991. A Practical Approach to Nonlinear Fuzzy Regression. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing. 521-546.

[21] Chang N. Wen C G. Chen Y L. Yong Y C. 1996. A grey fuzzy multiobjective programming approach for the optimal planning of a reservoir watershed. Part A: Theoretical development. Water Research, Volume 30: 2329-2334

[22] Chang Y O. Ayyub B M. 2001. Fuzzy Regression Methods–A Comparative Assessment. Fuzzy Sets and Systems, 119: 187–203.

[23] Diamond P. 1990. Higher level fuzzy numbers arising from fuzzy regression models. Fuzzy Sets and Systems. Volume 36:265-275,

[24] D'Urso P. 2003. Linear regression analysis for fuzzy/crisp input and fuzzy/crisp output data. Computational Statistics & Data Analysis. Volume 42:47-72.

[25] D'Urso P. Gasstaldi T. 2000. A least-squares approach to fuzzy linear regression analysis. Computational Statistics & Data Analysis. Volume 34:427-440

[26] Farahani K M. Mehralian S. 2013 Comparison between Artificial Neural Network and neuro-fuzzy for gold price prediction. 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), Qazvin. 2013, pp. 1-5.

[27] Guresen E. Kayakutlu G. Dalim U. 2011. Using artificial Neural Network Models in Stock Market Index Prediction Expert System With Applications, ISS.8 (Vol.38), PP. 10389-10397.

[28] Hui-Kuang T. Kun-Huang Y. 2008. A bivariate fuzzy time series model to forecast the TAIEX. Expert Systems with Applications, Volume 34, Issue 4 2945-2952.

[29] Iskandar N. (2005). An Artificial Neural Networks Approach for Short Term Modeling of Stock Price Market. M.Sc Thesis University of Regia, 13, 383–400.

[30] Kacprzyk J. Fedrizzi M. 1992. Possibilistic regression analysis based on linear programming Fuzzy Regression Analysis. Heidelberg Germany Omnitech Warsaw Poland, 47-60.

[31] Lee I. Pettit R R. Swankoski M V. 1990, DAILY RETURN RELATIONSHIPS AMONG ASIAN STOCK MARKETS. Journal of Business Finance & Accounting, 17: 265–283.

[32] Lu J. Wang R. 2009. An enhanced fuzzy linear regression model with more flexible spreads. Fuzzy Sets and Systems, Volume 160:2505-2523.

[33] Mallqui, D. C., & Fernandes, R. A. (2019). Predicting the direction, maximum, minimum and closing prices of daily Bitcoin exchange rate using machine-learning techniques. Applied Soft Computing, 75, 596-606.

[34] Melin P. Soto J. Castillo O. Soria J. 2012. A New Approach for Time Series Prediction Using Ensembles of ANFIS Models. Expert Systems with Application, Iss.3 (Vol.39) pp.3494-3506.

[35] Moghaddam A. Moghaddam M. Esfandyari M. 2016. Stock market index prediction using artificial neural network. Journal of Economics, Finance and Administrative Science. Volume 21:89-93.

[36] Nathan D. Shamsuddin K. 2014. FOREX rate prediction using a Hybrid System. International Journal of Engineering Research and Technology. 3.

[37] Peters G. 1994. Fuzzy linear regression with fuzzy intervals. Fuzzy Sets and Systems. Volume 63:45-55

[38] Quah J T S. W. D. Ng. 2008. Utilizing Computational Intelligence for DJIA Stock Selection. International Joint Conference on Neural Networks, Orlando, 2007, pp. 956-961.

[39] Redden D T. Woodal W H. 1994. Properties of certain fuzzy linear regression methods. Fuzzy Sets and Systems. 64:361-375.

[40] Su, C. H., & Cheng, C. H. 2016. A hybrid fuzzy time series model based on ANFIS and integrated nonlinear feature selection method for forecasting stock. Neurocomputing, 205, 264–273.

[41] Sun, K., Zhang, A., Qiu, J., Chen, X., Yang, C., & Chen, X. (2015). Dynamic analysis of periodic solution for high-order discrete-time Cohen–Grossberg neural networks with time delays. Neural Networks, 61, 68-74.

[42] Swanson N, White H. 2001. A Model Selection Approach to Assessing the Information in the Term Structure Using Linear Models and Artificial Neural Networks. Journal of Business & Economic Statistics. 13 10.10524600.

[43] Tan, L., Wang, S., & Wang, K. 2017. A new adaptive network-based fuzzy inference system with adaptive adjustment rules for stock market volatility forecasting. Information Processing Letters, 127 (June), 32–36.

[44] Tanaka H. Ishibushi H. 1991. Identification of Possibilistic Linear Systems by Quadratic Membership Functions of Fuzzy Parameters. Fuzzy Sets and Systems, 41: 145-160.

[45] Tanaka H. Lee H. 1998. Interval regression analysis by quadratic programming approach. IEEE Transactions on Fuzzy Systems. Vol 6. No. 4: 473-481

[46] Tanaka H. Uejima S Asai K. 1982. Linear Regression Analysis with Fuzzy Model. IEEE, System Trans Systems Man Cybernet.SMC, pp: 903-907.

[47] Wei, L. Y. 2016. A hybrid ANFIS model based on empirical mode decomposition for stock time series forecasting. Applied Soft Computing Journal, 42, 368–376

[48] Yunos Z M. Shamsuddin S M. Sallehuddin R.2008. Data Modeling for Kuala ابزارهای پیش بینی ارزش اوراق Lumpur Composite Index with ANFIS. Second Asia International Conference on Modelling & Simulation (AMS), Kuala Lumpur. 2008, pp. 609-614.

چگونه بورس اوراق بهادار را تجزیه و تحلیل کنیم؟ (تحلیل تکنیکال)

در ادامه ی مقاله با تحلیل تکنیکال بورس اوراق بهادار در بازار بورس با شما هستیم. همینطور ابزار مورد نیاز تحلیلگران تکنیکال بازار بورس را با هم بررسی می کنیم.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

قیمت ها در بازارها با توجه به شرایط عرضه و تقاضا در نوسان است. تحلیل تکنیکال نوعی تحلیل است که در آن پیش بینی های آینده نگرانه بر اساس این فرض انجام می شود که حرکت های قیمتی گذشته نیز، در آینده رخ خواهد داد.

در بررسی های تجزیه و تحلیل تکنیکال؛ از نمودارهای قیمت / زمان استفاده می شود. این نمودارها نشان دهنده واکنش خریداران و فروشندگان به قیمت های مختلف در طول زمان است. هیچ اطلاعاتی در مورد آینده نمی دهد. پیش بینی آینده تنها با ابزارهای تجزیه و تحلیل تکنیکال امکان پذیر است.

نتایج، که شامل عواملی است که بر شکل گیری قیمت در بازارها تأثیر می گذارد، با کمک روش های آماری به صورت نمودار به سرمایه گذاران ارائه می شود.

تحلیل تکنیکال

تحلیلگران فنی و تکنیکال؛ با استفاده از :

نظریه های مبتنی بر تشکیلات قیمت/ عرضه/تقاضای گذشته و

تکرارهای آینده در شرایط مشابه، پیش بینی هایی در مورد قیمت های آینده، عرضه می کنند.

در حالی که می توان با استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی پیش بینی های بازار میان مدت و بلند مدت را انجام داد. اما بدون در نظر گرفتن روانشناسی بازار در کوتاه مدت و میان مدت نمی توان از قبل خرید و فروش داده را در نظر گرفت. در تجزیه و تحلیل تکنیکال، سعی می شود با در نظر گرفتن تجزیه و تحلیل اساسی و داده های ساختاری، نتایج کارآمد بدست آید.

هنگام ارزیابی یک اوراق بهادار با توجه به تجزیه و تحلیل تکنیکال، بررسی داده های اقتصادی ضروری نیست. حوزه تحلیلگر فنی مستقیماً به:

قیمت اوراق بهادار

حرکات مقدار معامله

مربوط می شود. به تعبیر بیشتر، تحلیلگران تکنیکال، نگران عملکرد سهام این شرکت در بازار سهام هستند. نه کاری که شرکت ها انجام می دهند. تمرکز تحلیلگر تکنیکال و فنی بر عرضه و تقاضا است.

پرکاربردترین ابزار تجزیه و تحلیل گرافیک است. با کمک بسیاری از روش های تحلیلی و ریاضیاتی که در نمودارها ارائه شده است، تحلیلگران فنی و تکنیکال پیش بینی هایی در مورد روند سهام یا قیمت های بازار و جهت روند بازار بورس در آینده، ارائه می دهند.

ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال

ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال، که به منظور تخمین ارزش آینده اوراق در بورس اوراق بهادار انجام می شود، با ابزارهای مختلف انجام می شود. در اینجا ابزارهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی را بررسی می کنیم..

مفهوم حمایت و مقاومت

نقطه پشتیبانی سطحی است که در آن قیمت ها در حال سقوط هستند. جایی که سقوط متوقف می شود و روند صعودی با تقاضای ورودی آغاز می شود. از طرف دیگر، نقطه مقاومت به سطحی اطلاق می شود که در آن عرضه ای که مانع صعود می شود اتفاق می افتد و در حالی که قیمت ها در حال افزایش هستند، افزایش متوقف می شود.

حجم معاملات نیز در نقاط پشتیبانی و مقاومت زیاد است. حمایت ها و مقاومت ها روند صعودی را در بازارهای نوظهور دنبال می کنند. شکستن نقاط پشتیبانی یا مقاومت نقش آن نقاط را تغییر می دهد.

خطوط ترند همچنین به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کنند. شکستن نقاط به دو عامل بستگی دارد. اولین عامل: حجم معامله است. دوم، بازه زمانی است که در این سطح قیمت معامله می شود.

قیمت ها در بازار مطابق با یک روند حرکت می کنند. عرضه و تقاضا عواملی هستند که جهت این روند را تعیین می کنند. طبیعتاً جهت این روند به سمت بالا، پایین یا افقی خواهد بود. در نتیجه این وضعیت، روند صعودی بازار (روند گاو نر)، نزولی (روند خرس) و بازار افقی (روند ماهی) ظهور خواهد کرد.

روندها از نظر مدت زمان؛

روند اصلی (روند طولانی مدت) اگر ۱ سال یا بیشتر طول بکشد

روند میان مدت برای ۱ – ۳ ماه

اگر کوتاه تر از ۱ ماه باشد، به عنوان روند کوتاه مدت به سه تقسیم می شود.

روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال

روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل که با روش های مختلف انجام می شود، تخمین قیمت اوراق در بازار سهام را آسان می کند. روشهای تجزیه و تحلیل فنی را می توان به شرح زیر ذکر کرد.

تشکیلات قیمت

الگوهای تغییر روند

الگوهای تداوم

میانگین متحرک

پاکت / نوار

گروههای بولینگر

شاخص های قیمت

MACD (میانگین همگرایی / واگرایی متحرک)

حرکت

نوسان ساز تصادفی

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

حرکت جهت دار (ADX)

امواج الیوت

اعداد فیبوناچی

گرافیک ترکیبی

شاخص MACD

باندهای بولینگر

میانگین متحرک

شکل گیری مثلث و فیبوناچی

به عنوان متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل تکنیکال برجسته و شناخته شده هستند.

مزایای تحلیل اوراق در بورس اوراق بهادار چیست؟

مزایای تحلیل اوراق در بورس اوراق بهادار چیست؟

هنگام معامله سهام در بورس اوراق بهادار، مهمترین ابزاری است که سرنوشت معاملات شما را تعیین می کند. عملکرد گذشته و اخیر شرکتهای معامله شده در بورس اوراق بهادار است. که باید مورد توجه قرار گرفته و هرگونه تحلیل بنیادی یا فنی مناسب باید در مورد شرکت مورد نظر صورت گیرد.

تجزیه و تحلیل هایی که مزایای زیادی برای سرمایه گذار دارد، سیگنال هایی را درباره پتانسیل درآمد اوراق در بورس اوراق بهادار ارائه می دهد. سهام که یکی از ابزارهای برگزیده در بورس اوراق بهادار است، حداقل به اندازه سایر ابزارهای سرمایه گذاری به تجزیه و تحلیل نیاز دارد.

سرمایه گذاری در شرکت

اگر در اوراق بهادار سهام شرکت سرمایه گذاری کرده باشید، می دانید که ممکن است هر از چندگاهی افزایش یا کاهش داشته باشد. در اینجا، به اندازه صحیح حدس خود در مورد موضوع، درآمد کسب می کنید.

با تجزیه و تحلیل درست بازار، سرمایه گذاران می توانند به روش عملی تر در سهام سرمایه گذاری کنند. به هر حال، شما به همان اندازه موفق هستید که می توانید بدون در نظر گرفتن اینکه چه ابزاری برای سرمایه گذاری دارید، به طور دقیق پیش بینی کنید که این نوع روند قیمت در آینده ادامه خواهد داشت یا نه.

پیش بینی آینده، که اساسی ترین شرط کسب درآمد در بازارهای مالی است، با تجزیه و تحلیل امکان پذیر است. در این مرحله، ابزارهای مورد استفاده سرمایه گذاران به ما امکان می دهد تا اثرات هر رویداد یا داده اقتصادی منتشر شده بر سهام را بررسی کنیم.

اگرچه تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل تکنیکال اساساً زمینه های مختلف را بررسی می کند، هر دو برای دستیابی به یک نتیجه کار می کنند. فقط روشی که آنها استفاده می کنند متفاوت است. گاهی ادعا می شود که این دو تکنیک رقبای یکدیگر هستند و گاهی مکمل یکدیگرند.

گرچه تصور می شود فردی که به تازگی با بورس آشنا شده است، در استفاده از تجزیه و تحلیل کاملا موفق نخواهد بود. اما در واقع روش های ساده ای هستند. به عنوان مثال:

تجزیه و تحلیل تکنیکال به توانایی تفکر تحلیلی شخص مربوط می شود.

تحلیل بنیادی در مورد پیش بینی جهت بازار است.

تحلیل اوراق معامله شده در بورس اوراق بهادار شاخص مهمی برای بازده احتمالی است. این تضمین می کند که سرمایه گذاری های سالم تری انجام می شود تا از خطرات بازار جلوگیری شود.

سرمایه گذاری در شرکت

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

قبل از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، موسساتی که اوراق به آنها تعلق دارد باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مثلا؛ اگر قرار است در سهامی سرمایه گذاری شود، ابتدا باید شرکتی که سهام به آن تعلق دارد بررسی شود.

این هدف مشترک همه است که از طریق سرمایه گذاری در اوراق بهادار که در بورس سهام ارزش کسب می کنند، سود کسب کنند. موسساتی که اوراق به آنها تعلق دارند باید در تاریخ بعدی ارزش خود را افزایش دهند تا سهام نیز ارزش گذاری شود.

سرمایه گذارانی که در سهام سرمایه گذاری می کنند باید شناخت خوبی از شرکت داشته باشند. باید در مورد شرکت و بخشی که شرکت به آن تعلق دارد تحقیق کرد و نمودار فعالیت شرکت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، می توان ایده ای در مورد سرمایه گذاری در آن سهم داشت.

اگر این شرکت از گذشته تا به امروز تحولات مثبتی داشته باشد، می توان در اوراق آن شرکت سرمایه گذاری کرد. علاوه بر این، علاقه به سهام و شرکت اطلاعاتی را در مورد سرمایه گذاری یا عدم ارائه فراهم می کند.

تحلیل بنیادی، نوعی تحلیل مورد استفاده در بازارهای مالی؛ در حالی که بیشتر مبتنی بر پیگیری بازار، بخش و شرکت است. تجزیه و تحلیل فنی، تحلیلی است که شامل داده های ریاضی بیشتری است. هر دو روش مورد استفاده در تحلیل اوراق بهادار در بازار بورس هستند. هر سرمایه گذاری بسته به علاقه و توانایی خود می تواند از دو نوع تحلیل استفاده کند.

ابزارهای پیش بینی ارزش اوراق

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس

ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس

ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس

در این مطلب ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس را مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر شما از فعالان بازار بورس باشید آینده بازار سرمایه و رفتار احتمالی آن برایتان اهمیت ویژه ای خواهد داشت پس قطعا عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس و قیمت سهام یکی از مهم‌ترین موارد و بحث هایی است که باید درباره آن‌ها اطلاعات دقیق و کاملی کسب کنید.

با ما همراه باشید در ادامه به بررسی برخی از ابزار های پیش بینی رفتار بورس می پردازیم :

بررسی ابزارها ی پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس

وضعیت اقتصادی و سیاسی، سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی، بودجه سالیانه کشور، قوانین و مقررات، نرخ تورم از عوامل موثر بر قیمت سهام و رفتار بازار بورس می باشد که شما می توانید با شناخت آنها و با توجه به بر تحلیل‌های بنیادی و تحلیل تکنیکال، اقدام به خرید و فروش سهام کنید البته توجه داشته باشید که فقط تحلیلگران خبره آن‌هم با استفاده از ابزارهای نظیر «تحلیل بنیادی» و «تحلیل تکنیکال» در کنار توجه به رویکرد «مالی-رفتاری»، قادر خواهند بود به تفسیری قابل استناد درباره عوامل موثر بر رفتار بازار بورس دست یابند.

تحلیل بنیادی-فاندامنتال (Fundamental Analysis)

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) Fundamental Analysis

تحلیل بنیادی از عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس می باشد.در واقع اولین ابزاری که برای تحلیل و بررسی رفتار بازار بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن و پیش بینی آن باید مورد استفاده قرار بگیرد، تحلیل بنیادی (فاندامنتال) می باشد.

در تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از اطلاعات گسترده ای همچون: اطلاعات اقتصاد جهانی، طرح‌های توسعه، اقتصاد کلان داخلی، اطلاعات درون شرکت، تحلیل صنایع، ، و… استفاده می‌شود.

با استفاده از این ابزار پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس، افراد به دنبال یافتن سهامی هستند که کمتر از ارزش واقعی (ذاتی) خود در بازار معامله می شود که این امر با استفاده از اعداد و ارقام صورت های مالی، میزان کالای خرید و فروش شده توسط شرکت، تحلیل هزینه های شرکت، وضعیت کلان اقتصادی و … انجام می پذیرد. عموما تحلیلگران بنیادی دید بلندمدت تری نسبت به تحلیل گران تکنیکال دارند.

هر چند که در تحلیل بنیادی (فاندامنتال)، اقتصاد شرکت و صنعت بطور کامل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد به‌طوری‌ که سود سال‌های آینده هم برای آن پیش‌بینی خواهد شد ولی در رابطه با نتایج آن قطعیتی وجود ندارد، به این صورت که ممکن است نرخ هزینه‌ها و فروش برای محصولات تغییر پیدا کند یا اینکه تغییر در نرخ دلار ممکن است بر روی درآمد و هزینه‌های سال‌های آینده شرکت‌ تأثیرات قابل‌توجهی داشته باشد.

به همین علت هر چند که به استفاده از تحلیل بنیادی توصیه می‌شود، اما به‌دلایل گفته شده، تکیه به نتایج تحلیل بنیادی قطعیت کامل ندارد؛ بنابراین برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس نباید صرفاً به تحلیل بنیادی اتکا کنیم.

تحلیل تکنیکال (technical analysis)

تحلیل تکنیکال از عوامل مؤثر بر رفتار بازار بورس می باشد در واقع تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی می باشد که کارشناسان بازار سرمایه برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار، از طریق داده های گذشته همچون حجم معاملات، قیمت و تغییرات آن، و … است.

توجه داشته باشید که در این تحلیل فقط از نمودار قیمت‌ها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه‌ شده از قیمت‌ها استفاده می‌شود و محتوای اطلاعات فقط قیمت و حجم معاملات است.

شما با تحلیل تکنیکال می‌توانید تنها با تکیه‌ بر دانش تکنیکال و نموداری خود و بدون توجه به شایعات، اخبار و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خرید و فروش در آن بپردازید.

توجه داشته باشید که براساس آموزه‌های تحلیل تکنیکال همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات اورده شده است

تجزیه‌ و تحلیل تکنیکی به‌هیچ‌ وجه به بررسی نقاط ضعف یا قوت ساختار شرکت یا صنعت نمی‌پردازد؛ بلکه هدفش بررسی رفتار سرمایه‌گذار و روند تغییرات قیمت است. به‌عبارتی‌ دیگر، تحلیل تکنیکی، مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها است.

روش‌های دیگری مانند مدل‌های دینامیکی با محوریت شبکه‌های عصبی و نظریه آشوب، مدل‌های اقتصادسنجی مالی، روش‌های پیش‌بینی نقاط برگشت ،مدل‌های نظری سقوط بازار سهام (نظریه رویدادهای ناگهانی) شاخص‌های پیشرو، مدل‌های نوسان، تحلیل روانشناسی بازار، تحلیل زیرساخت‌های بازار به‌طور کامل در دوطبقه قرار نگرفته‌اند و از جهت‌هایی شبیه به تحلیل بنیادی و از نظرهایی در گستره روش‌های تکنیکی قرار می‌گیرند.

رویکرد مالی رفتاری (Financial Behavioral Approach)

رویکرد مالی رفتاری یکی از روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس می باشد در واقع علوم رفتاری ازجمله دانش‌های کاربردی می باشد که به عنوان رشته ای تخصصی بنام روانشناسی به حوزه علم ورود پیداکرده است.

پایه و اساس این دانش، انسان و پیچیدگی‌های ذاتی، رفتاری و شخصیتی او است که لازمه درک و شناخت آن در قالبی علمی تحت عنوان روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

چون انحرافات و خطاهای شناختی بر نظریات سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند، بنابراین بر گزینه‌های مالی نیز اثر خواهند گذاشت. مالی رفتاری، مطالعه‌ی نحوه‌ی تحلیل و تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه است.

به‌ عبارت ‌دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرآیندهای روان‌شناختی در تصمیم‌گیری است. در مالی رفتاری این ادعا وجود دارد که برخی اوقات برای یافتن پاسخی برای معماهای تجربی موجود در حوزه‌ی مالی، ضروری است تا این احتمال را قبول کنیم که گاهی برخی از عوامل اقتصادی کاملاً منطقی رفتار نمی‌کنند.

طرفداران رویکرد مالی رفتاری مصمم هستند که آگاهی از تمایلات روان‌ شناختی در عرصه سرمایه‌گذاری، کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.

این مطلب جهت آشنایی و آگاهی شما با ابزارها و روش های پیش بینی عوامل موثر بر رفتار بازار بورس تهیه شده است امیدوارم که مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارید و اطلاعاتی در رابطه با این ابزار ها و روش های پیش بینی رفتار بازار سرمایه ندارید بهتر است که از طریق شرکت های سبدگردان معتبر و به روش سرمایه گذاری غیر مستقیم وارد بازار ابزارهای پیش بینی ارزش اوراق بورس شوید و مدیریت پرتفوی و دارایی های خود را به دست کارشناسان حرفه ای و آشنا به این ابزار های پیش بینی بسپارید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تحلیل تکنیکال چیست؟

زمان مطالعه: 5 دقیقه تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری.

لینک کوتاه صفحه

تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی، مانند حرکت قیمت و حجم، به کار می‌رود. در حالی که تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم تمرکز دارد، تحلیل بنیادی سعی دارد ارزش اوراق بهادار ابزارهای پیش بینی ارزش اوراق را بر اساس نتایج تجاری همچون فروش و درآمد ارزیابی کند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روش‌هایی که عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار بر تغییرات قیمت، حجم و نوسانات ضمنی تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

فرضیه تحلیل تکنیکال بدین گونه است: فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک اوراق بهادار این توانیی را دارند تا شاخص‌های ارزشمندی از حرکت‌های قیمت آتی اوراق بهادار در صورت همراه شدن با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملات مناسب، باشند.

اغلب برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می‌شود، اما تحلیل تکنیکال همچنین می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار نسبت به بازار گسترده‌تر، یا یکی از بخش‌های آن، کمک کند. این اطلاعات به تحلیل گران کمک می کند تا برآورد کلی ارزش گذاری خود را بهبود بخشند.

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد

در چندین محقق مطرح از جمله ویلیام پی همیلتون، رابرت ریا، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم نظریه داو کمک کردند که به شکل گیری آن منجر شد. اساس آن امروزه تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و صدها الگو و سیگنال را در ابزارهای پیش بینی ارزش اوراق بر می گیرد که طی سال ها تحقیق توسعه یافته است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

استفاده از تحلیل تکنیکال

تحلیل گران حرفه ای اغلب از تحلیل تکنیکال در ارتباط با سایر اشکال تحقیق استفاده می کنند. معامله گران خرده فروشی ممکن است تنها بر اساس نمودارهای قیمت اوراق بهادار و آمارهای مشابه تصمیم گیری کنند، اما تحلیل گران دارای ارزش به ندرت تحقیقات خود را تنها به تحلیل بنیادی یا تکنیکال محدود می کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال را می توان برای هر امنیتی با داده های معاملاتی تاریخی اعمال کرد، که شامل سهام، قراردادهای آتی، کالاها، با درآمد ثابت، ارزها و سایر اوراق بهادار می باشد. در واقع، تحلیل تکنیکال در بازارهای کالاها و فارکس که معامله گران بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت تمرکز میکنند، بسیار رایج است.

تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا حرکت قیمت تقریباً هر ابزار قابل معامله‌ای که عموماً تحت تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا است، از جمله سهام، اوراق قرضه، معاملات آتی و جفت ارز را پیش‌بینی کند. در واقع، برخی تحلیل تکنیکال را صرفاً مطالعه نیروهای عرضه و تقاضا می دانند که در حرکت قیمت بازار یک اوراق بهادار منعکس می شود.

تحلیل تکنیکال معمولاً برای تغییرات قیمت اعمال می شود، اما برخی از تحلیل گران اعدادی غیر از قیمت، همچون حجم معاملات یا ارقام بهره باز، را دنبال می کنند.

شاخص های تحلیل تکنیکال

در این صنعت، انواع زیادی از الگو و سیگنال وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از معاملات تحلیل تکنیکال بسط داده شده است. تحلیل گران تکنیکال همچنین انواع متعددی از سیستم های معاملاتی را توسعه داده اند تا به آنها در پیش بینی و معامله بر اساس حرکات قیمت کمک کنند.

برخی از شاخص ها عمدتاً بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله مناطق حمایتی و مقاومتی متمرکز هستند، در حالی که برخی دیگر بر روی تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز هستند. اندیکاتور های تکنیکال رایج و الگوهای نموداری شامل خطوط روند، کانال ها، میانگین متحرک و اندیکاتور های حرکت هستند.

به طور کلی، تحلیلگران تکنیکال به انواع گسترده شاخص های زیر نگاه می کنند:

 • روند قیمت
 • الگوهای نمودار
 • شاخص های حجم و حرکت
 • اسیلاتورها
 • میانگین های حرکت قیمت
 • سطوح حمایت و مقاومت

– دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده می شود:

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش منصفانه کسب و کار است، در حالی که تحلیل تکنیکال فرض می کند که قیمت اوراق بهادار از قبل منعکس کننده همه اطلاعات عمومی است و در عوض بر تجزیه و تحلیل آماری حرکات قیمت تمرکز می کند.

به جای تحلیل ویژگی‌های اساسی یک اوراق بهادار، تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند تا با جستجوی الگوها و روندها، احساسات بازار را در پشت روند قیمت درک کند.

چارلز داو مجموعه ای از سرمقاله ها را در مورد نظریه تحلیل تکنیکال منتشر کرد. نوشته‌های او شامل دو فرض اساسی بود که همچنان چارچوبی را برای معاملات تحلیل تکنیکال تشکیل می‌دهند.

بازارها با مقادیری کارآمد هستند که نشان دهنده عواملی هستند که بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می گذارند، اما به نظر می‌رسد حتی حرکات تصادفی قیمت در بازار در الگوها و روندهای قابل شناسایی حرکت می‌کنند که در طول زمان تکرار می‌شوند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

امروزه حوزه تحلیل تکنیکال بر اساس کار داو استوار است. تحلیلگران حرفه ای معمولاً سه فرض کلی را برای این رشته می پذیرند:

بازار همه چیز را شامل تخفیف می کند: تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که همه چیز، از اصول یک شرکت گرفته تا عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار، در حال حاضر در سهام قیمت گذاری شده است. این دیدگاه با فرضیه بازارهای کارآمد (EMH) که نتیجه‌گیری مشابهی را در مورد قیمت‌ها فرض می‌کند، مطابقت دارد. تنها چیزی که باقی می ماند تجزیه و تحلیل حرکت قیمت است که تحلیلگران تکنیکال آن را محصول عرضه و تقاضا برای یک سهم خاص در بازار می دانند.

حرکت قیمت در روندها: تحلیل گران تکنیکال انتظار دارند که قیمت ها، بدون توجه به بازه زمانی مشاهده شده، روند را نمایان کنند. به عبارت دیگر، قیمت سهام بیشتر احتمال دارد که روند گذشته را ادامه دهد تا حرکت نامنظم. بیشتر استراتژی های معاملاتی تکنیکال بر این فرض استوار است.

تاریخ تمایل به تکرار دارد: تحلیل گران تکنیکال معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان بسیار قابل پیش بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تجزیه و تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روندها استفاده می کند. در حالی که بسیاری از اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال برای بیش از 100 سال مورد استفاده قرار گرفته اند، هنوز اعتقاد بر این است که آنها با یکدیگر مرتبط هستند زیرا الگوهایی را در حرکت قیمت نشان می دهند که اغلب خود را تکرار می کنند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

سخن پایانی

امید است که مطلب ارائه شده در مورد تحلیل تکنیکال مورد توجه شما قرار گرفته باشد. سایت الفارنسی موضوعات مختلف و متنوعی را در دل خود جای داده که هر کدام خواندنی می‌باشند. بخش اطلاعات عمومی پر شده از موضوعات متنوع که به افزایش دانش شما در زمینه ارزهای دیجیتال کمک بسیاری می‌کند. با به اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی، دوستان و آشنایان خود را از این مطلب جذاب آگاه کنید. در آخر نظرات خود را در مورد موضوعات مطرح شده از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.

شرکت کارگزاری بهمــن Bahman Brokerage Co.

شرکت کارگزاری بهمن

ابزار مشتقه از ابزارهای مالی هستند که عمدتاً مبتنی یا مشتق از یک دارایی پایه است. به عبارتی ارزش آن‌ها منبعث از ارزش دارایی دیگری است. در واقع به قرارداد یا اوراقی گفته می‌شود که ارزش آن وابسته به ارزش اوراق بهادار، کالا، شاخص یا ارز اصلی است و هیچگونه ارزش مستقلی ندارد

بورس اوراق بهادار

قرارداد اختیار معامله سهام

قرارداد اختیار معامله قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن یک طرف معامله (خریدار قرارداد) حق خرید یا فروش دارایی مشخصی را به قیمت مشخص در تاریخ مشخص به دست می‌آورد. درواقع خریدار قرارداد در ازای پرداخت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، حق (نه الزام و تعهد) انجام معامله معینی را در آینده به دست می‌آورد. از طرف دیگر فروشنده‌ی قرارداد اختیار معامله در ازای دریافت مبلغ معینی هنگام عقد قرارداد، حق انجام معامله را به خریدار واگذار می‌کند. خریدار در اعمال حقِ خود، مختار و فروشنده در صورت تمایل خریدار، مجبور به انجام معامله می‌باشد. این معامله درصورتی اتفاق می‌افتد که پیش‌بینی خریدار و فروشنده در مورد روند آتی قیمت سهم خلاف یکدیگر باشد. به عنوان مثال کسی که چشم‌انداز آتی سهم را نسبت به سطوحِ قیمتی فعلی، افزایشی پیش‌بینی می‌کند، اقدام به خرید قرارداد اختیار خرید و کسی که این روند را کاهشی برآورد می‌کند، اقدام به فروش قرارداد اختیار خرید می‌نماید. مهم‌ترین مزیت این روش امکان استفاده از اهرم مالی است.

قرارداد آتی سبد سهام

قرارداد آتی سبد سهام قراردادی مبتنی بر خرید یا فروش سبدی از دارایی‌های مشخص در زمان و قیمت مشخص است. درواقع در این قرارداد فروشنده متعهد می‌شود تعداد معینی از سبد سهام پایه را در سررسید به قیمت معین بفروشد و خریدار متعهد به خرید آن سبد می‌گردد. در این قرارداد نیاز به پرداخت کل مبلغ ارزش سبد نمی‌باشد و با پرداخت حداکثر بیست درصد مبلغ کل می‌توان از قدرت خرید پنج برابری نسبت به خرید سهام بهره برد. درواقع به دلیل ویژگی اهرمی، با سرمایه کمتر می‌توان سود بیشتری کسب کرد. لازم به توضیح است استفاده از این ابزار، نیازمند تحلیل دقیقی از روند آتی صنعت است. زیرا در صورت اشتباه، اهرم پنج برابری آن می‌تواند منجر به زیان پنج برابری شود.

اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق اختیار فروش تبعی، اوراقی است که عمدتاً توسط سهامدار عمده برای حفظ ارزش سهام خود و نیز پوشش ریسک برای سهامداران خرد عرضه می‌گردد. در واقع اوراق اختیار فروش تبعی نوعی بیمه سهام است. در این ابزار سهامدار عمده با فروش اوراق اختیار فروش تبعی به سهامداران خرد، متعهد می‌شود تعداد معینی از سهام را در تاریخ معین (تاریخ اعمال) به قیمت معین (قیمت اعمال) از آن‌ها خریداری نماید.

نکات بااهمیت

 1. در اوراق فروش تبعی امکان ابزارهای پیش بینی ارزش اوراق معاملات ثانویه وجود ندارد. بدین معنا که پس از خرید امکان معامله مجدد وجود ندارد و این اوراق تنها در تاریخ اعمال مورد معامله قرار می‌گیرد.
 2. تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت هر کد در پایان هر روزِ معاملاتی می‌تواند حداکثر معادل تعداد سهام پایه تحت مالکیت آن کد باشد.
 3. در صورت خرید بیش از تعداد سهام پایه مبلغ مازاد خرید به عنوان خسارت به عرضه‌کننده پرداخت خواهد شد.
 4. سقف خرید مجاز برای هر کد سهامداری در اطلاعیه عرضه‌ی هر نماد مشخص می‌گردد. مبلغ پرداخت شده بابت خرید اوراق فروش تبعی قابل برگشت نیست.
 5. اعمال اختیار فروش تنها در تاریخ اعمال و در صورت ارسال درخواست به کارگزار خود، حداکثر یک روز قبل از تاریخ اعمال امکان‌پذیر می‌باشد. پس از گذشت این تاریخ امکان اعمال وجود ندارد و عرضه‌کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.
 6. مطالعه دستورالعمل معاملات اوراق اختیار فروش تبعی و اطلاعیه عرضه منتشرشده در هر نماد معاملاتی ضروری می‌باشد.
سقف نرخ کارمزدها و خدمات
بورس کالا

معاملات آتی

قرارداد آتی: قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می‌کنند بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند.

قرارداد اختیار معامله

قرارداد اختیار معامله: قراردادی است که به خریدار آن این اختیار (نه الزام و تعهد) را می‌دهد که دارایی معینی را به قیمت مشخص در سررسید، خرید یا فروش نماید. فروشنده اختیار معامله درصورت درخواست خریدار اختیار معامله در سررسید ملزم به ایفای تعهدات خود می‌باشد.

گواهی سپرده کالایی

گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که مؤید مالکیت دارند‌ه‌ی آن بر مقدار معینی کالاست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تأیید بورس صادر می‌گردد. درواقع در این کالا فروشنده در ازای تحویل کالای خود به انبار، بانک یا محل تعیین‌شده از طریق بورس کالا، گواهی سپرده کالایی را دریافت و آن را از طریق کارگزاری‌های مجاز به فروش می‌رساند. خریدار ورقه بهادار مذکور نیز می‌تواند جهت فروش مجدد گواهی سپرده کالای خود یا دریافت فیزیکی کالا اقدام نماید. بدین صورت هزینه‌های انبارداری، جابه‌جایی و فاصله زمانی جهت انتقال کالا به صورت حضوری رفع می‌گردد.

قرارداد سلف استاندارد

قرارداد سلف نوعی قرارداد است که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند کالای مشخصی را در تاریخ مشخصی رد و بدل کنند. خریدار، کل مبلغ معامله را در زمان عقد قرارداد پرداخت نموده و کالا را در زمان تحویل دریافت خواهد نمود. درواقع براساس این قرارداد مقدار معینی از دارایی پایه با مشخصات ذکر شده در قرارداد به فروش می‌رسد که وجه آن به صورت نقدی واریز می‌گردد و دارایی پایه در سررسید مشخصی در آینده تحویل داده می‌شود. از این طریق فروشنده مبلغ موردنیاز جهت تولید را به دست خواهد آورد و خریدار نیز به امید افزایش قیمت، کالا را خریداری می‌کند. این قرارداد قابل انتقال به شخص دیگری نیست و کالا در زمان تحویل به صورت فیزیکی به خریدار تحویل داده می‌شود.

سقف نرخ کارمزدها و خدمات
بورس انرژی

معاملات سلف استاندارد موازی

قرارداد سلف موازی نوعی قرارداد سلف است. با این تفاوت که امکان معاملات ثانویه در آن وجود دارد و قدرت نقدشوندگی را بالا می‌برد. درمعاملات سلف موازی مقدار معینی از دارایی پایه به فروش می‌رسد که وجه آن به صورت نقدی پرداخت می‌گردد و دارایی پایه در سررسید مشخصی در آینده تحویل می‌شود. در این فاصله خریدار سلف اول می‌تواند اقدام به فروش دارایی پایه در قالب یک قرارداد سلف ثانویه نماید. این قرارداد سلف ثانویه سلف موازی نام دارد. در واقع براساس این قرارداد خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را به شخص ثالث قبل از سررسید مطابق دستورالعمل بورس کالای ایران واگذار نماید. این قرارداد علاوه بر تأمین مالی برای فروشنده یک ابزار سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.