روندهای اصلی سه مرحله دارند


بهینه‌پویی برای حمایت از نوآوری: بررسی روند توسعه طرح‌های برنده جایزه بین‌المللی خوارزمی (KIP)

نوآوری سرچشمه رشد اقتصادی و اشتغال بوده و نقش مؤثری در توسعه پایدار ایفا می‌نماید. برای بهبود و توسعه نوآوری، خدمات ویژه‌ای می‌توان ارائه کرد. بررسی دستاوردهای طرح‌های برنده جایزه خوارزمی برای سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران حائز اهمیت فراوان است. زیرا چنان چه سازمان به بازخورد نتایج طرح‌های جایزه دسترسی پیدا کند، راهبردهای مناسب برای حمایت از نوآوری این طرح‌ها با استفاده از برنامه چارچوب پژوهش و توسعه فناوری کشور اتخاذ می‌نماید. در پژوهش حاضر، ابزارهای حمایت از نوآوری و به این منظور توسعه طرح‌های برنده جایزه بین‌المللی خوارزمی؛ شناسایی مسائل و مشکلات موجود بر سر راه توسعه طرح‌های برنده و ارائه سیاست‌ها و راهبردها برای حمایت از نوآوری این طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این طرح پژوهشی پس از بررسی اجمالی تاریخچه و فرایندهای پذیرش و ارزیابی و گزینش طرح‌های جایزه بین‌المللی خوارزمی، به جریان پژوهشی میدانی در زمینه این جایزه به روش توصیفی پیمایشی از شاخه نظرسنجی با استفاده از پرسش‌نامه می‌پردازد. برای توصیف داده‌ها از روش تحلیل داده‌های کیفی استفاده شده است. سپس مروری بر حمایت از نوآوری در اتحادیه اروپا (EU) و به‌دنبال آن مروری بر سیاست‌های عمومیِ حمایت از نوآوری در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انجام و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد بیشترین درصد را مهندسان با 57% در رشته برق و الکترونیک با 27%؛ و از نظر دولتی یا خصوصی بودن مؤسسه ‌مجری با 71% در بخش دولتی و بیشترین در صد را دانشگاه‌های دولتی با 31% تشکیل می‌دهند و 5% از طرح‌ها در مرحله صنعتی متوقف شده‌اند. در زمینه مسایلی که برندگان برای گذار از مرحله فعلی با آن روبرو هستند بالاترین میزان با 52% از نوع مسایل مالی بوده و مهمترین مشکلات برندگان در اجرای طرح را روندهای اصلی سه مرحله دارند عدم حمایت با 53% درصد و در زمینه تغییرات بهینه طرح نسبت به نمونه اول، پاسخ‌های مثبت با 76% تشکیل می‌دهد و50% از طرح‌ها در مرحله صنعتی نیاز به‌کمک مالی دارند.

The present survey investigates the trend development of research projects of laureates of Khwarizmi International Prize (KIP), with an overview of EU & OECD policies for innovation support is studied. The type of this study is descriptive by using questionnaire for data collection and/or personal interview by this performer with the performer of the prize winner's project. The data analyzed in this survey are based on responses received from the laureates who are sent the questionnaires inquiring the condition of their research project. The روندهای اصلی سه مرحله دارند data analyzed were from 70 questionnaires and the qualitative data analysis method is used for description. Analysis of data suggests that 97% of the laureates are male, 57% of the laureates are engineers or university graduates at M.Eng. level. 27% of them have completed their graduate degree in Electronic and Electrical Engineering; 31% of executive organizations are universities and 31.8% of the laureates have completed their studies at Sharif Industrial University; 71% of the organizations are public; and 50% of the projects are at industrial stage. It was found that 52% of problems were financial. "Lack of protection" is the most significant challenges to laureates (53%). At the Industrial stage, 50% of the projects at the highest level need financial support. The European ::union:: (EU) has adopted a system approach based on innovation policy and provides direct financial and services support for innovators. The innovation policy aims to support an increase in the productivity, profitability and market share of European firms through the development and adoption of new or improved products, processes and services. Moreover, the EU intends to improve innovation support and also helps in understanding specific drives and barriers to innovation at sector level. In OECD countries, public policy has direct or indirect impact on factors that affect innovative activity. All OECD countries use significant amounts of public money to support innovation activities that intend to stimulate innovation. It is a long time since in almost all countries the general idea of IP policy has been directed to greater protection for the rights of IP holders, especially for patents. Indeed, the availability of sufficient human resources for science and technology is an important factor for innovative activities. Education and training policies have an important impact on innovation.

سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران)، بولتن طرح‌هاي برگزيده 30 دوره جشنواره بين‌المللي خوارزمي از 1366 تا 1395.- تهران: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران.
سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، ويژه نامه بيست و پنج سال برگزاري جشنواره بين‌المللي خوارزمي، تهيه و تدوين آذر اورنگيان.- تهران: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران،1390،192ص.
شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، اصول و ضوابط واژه‌گزيني همراه با شرح و توضيحات.- تهران: فرهنگستان، 1376.
قائدشرفي، هما، بررسي فرايند انتخاب طرح‌هاي جشنواره بين‌المللي خوارزمي، گزارش طرح پژوهشي.- تهران: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، 1389، 216ص.
قائدشرفي، هما، بررسي وضعيت روند توسعه طرح‌های جايزه بين‌ا‌لمللی خوارزمی پس از برنده شدن در 15 دوره گذشته، گزارش طرح پژوهشي.- تهران: سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران، 1392، 148ص.
OECD, The Global Competition for Talent: Mobility of the Highly Skilled, OECD, 2008, p.165.
European Union, Lessons from a Decade of Innovation Policy: What can be learnt from the INNO Policy Trend Chart and The Innovation Union Scoreboard, European Union, 2013, p.100.
Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith and P. Howitt, Competition and Innovation: an Inverted U Relationship, NBER Working Paper No. 9269, 2002.
Department for business Innovation & Skills, Funding for EU research and innovation from 2014: a UK perspective, May.#Dodgson, Mark & Hughes, Alan & Foster, John & Metcalfe, Stan. Systems thinking, market failure, and the development of innovation policy: The case of Australia, Research Policy, Elsevier, vol. 40(9), 2011, pages 1145-1156.
European Commission, Overview of EU support for innovation, EU Publishing, 2005.
European Commission Staff Working Document, Making public support for innovation in the EU more effective: Lessons from a public consultation for action at Community level, Sec 1197, 2009.
European Commission Staff Working Document, Challenges for EU support to innovation in services: Fostering new markets and jobs through innovation, Sec 1195, 2009.
European Commission, Innovation Union Scoreboard. IUS 2014 dashboard
Graziano Pini, Governance of Tech Transfer: Recent Experiences in Some Developed Regions of Europe, Transition Studies Review, Springer, 16(4), 2010, pp 872-883, February.
Greenhalgh, C., M. Longland and D. Bosworth, Trends and Distribution of Intellectual Property: UK and European Patents and UK Trade and Service Marks 1986-2000, Report for Intellectual Property and Innovation Directorate, UK Patent Office, 2003.
Jaumotte, Florence (2005), An Overview of Public Policies to Support Innovation, OECD Publishing, 2005.
Masters, William A. and Benoit Delbecq, Accelerating Innovation With prize rewards, Purdu University (USA): IFPRI, 2008.
OECD Science, Competition Policy and Innovation, Technology and Industry Working Papers, No.11, 2002.
Shapiro, C., Competition Policy and Innovation, STI Working Paper 2002/11, OECD, 2002.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ innovation/policy/innovation-scoreboard/ index_en.htm
http://www.lindberghfoundation.org/docs

بهینه‌پویی 1 برای حمايت از نوآوري: بررسي روند توسعه طرح‌هاي برنده جايزه 2 بين‌المللي خوارزمي ( KIP ) 3

* هما قائدشرفي **‌ قاسم رمضان‌پور نرگسي

* كارشناس ارشد ، پژوهشگر سازمان پژوهش ‌ های علمی و صنعتی ایران 4

** استادیار، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

نوآوري سرچشمه رشد اقتصادي و اشتغال بوده و روندهای اصلی سه مرحله دارند نقش مؤثري در توسعه پايدار ايفا مي‌نمايد. براي بهبود و توسعه نوآوري، خدمات ويژه‌اي مي‌توان ارائه كرد . بررسي دستاوردهاي طرح ‌ هاي برنده جايزه خوارزمي براي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران حائز اهميت فراوان است . زيرا چنان چه سازمان به بازخورد نتايج طرح‌هاي جايزه دسترسي پيدا كند، راهبردهاي مناسب براي حمايت از نوآوري این طرح‌ها با استفاده از برنامه چارچوب پژوهش و توسعه فناوري كشور اتخاذ مي‌نمايد .

در پژوهش حاضر، ابزارهاي حمايت از نوآوري و به اين منظور توسعه طرح‌هاي برندة جايزة بين‌المللي خوارزمي؛ شناسايي مسائل و مشكلات موجود بر سر راه توسعة طرح‌هاي برنده و ارائة سياست‌ها و راهبردها براي حمايت از نوآوري این طرح‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين طرح پژوهشی پس از بررسی اجمالی تاريخچه و فرايندهای پذيرش و ارزيابی و گزينش طرح‌های جايزه بين‌المللي خوارزمي، به جريان پژوهش ی ميدانی در زمين ة اين جايزه به روش توصيفی پيمايشی از شاخ ة ن ظ رسنجي با استفاده از پرسش‌نامه می‌پردازد. براي توصيف داده‌ها از روش تحليل داده‌هاي كيفي استفاده شده است. سپس مروری بر حمايت از نوآوری در اتحادي ة اروپا ( 5 EU ) و به ‌ دنبال آن مروری بر روندهای اصلی سه مرحله دارند سياست‌های عمومی ِ حمايت از نوآوری در كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( OECD 6 ) انجام و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه مي‌‌شود .

يافته‌ها نشان مي‌دهد بيشتري ن درصد را مهندسان با 57% در رشت ة برق و الكترونيك با 27%؛ و از نظر دولتي يا خصوصي بودن مؤسسه ‌مجری با 71% در بخش دولتي و بيشترين در صد را دانشگاه‌ها ي دولتي با 31% تشكيل می‌دهند و 5% از طرح‌ها در مرحله صنعتي متوقف شده‌اند. در زمينه مسايلي كه برندگان براي گذار از مرحله فعلي با آن روبرو هستند بالاترين ميزان با 52% از نوع مسايل مالي بوده و مهمترين مشكلات برندگان در اجراي طرح را عدم حمايت با 53% درصد و در زمينه تغييرات بهينة طرح نسبت به نمونه اول، پاسخ‌هاي مثبت با 76% تشكيل مي‌دهد و50% از طرح‌ها در مرحله صنعتي نياز به‌كمك مالي دارند.

واژه‌های كليد ي : توسعه نوآوری، جایزه خوارزمی، طرح برنده، عدم حمايت، حمايت از نوآوری

[2] - بر مبناي نتايج طرح پژوهشي "فرايند انتخاب طرح‌هاي جشنواره بين‌المللي خوارزمي" 1389 ، اجرا شده توسط نویسنده عهده‌دار مکانبات ، اين جايزه كه تا كنون "جشنواره خوارزمي" گفته مي‌شد، که از این پس "جايزه خوارزمي " و به ‌زبان انگليسي: Khwa rizmi Inter national Prize" و به اختصار ” KIP ” " ( به جاي KIA ) " ناميده مي‌شود.

[3] - Khwarizmi International Prize

[4] - * و ** پژوهشکده مطالعات فناوری ‌ های نوین

[5] 6 -European Union اتحادیة اروپا

[6] - Organisation for Economic Cooperation and Development سازمان همکاری و توسع ة اقتصادی

برنامه‌ها و سياست‌هاي حمايت از نوآوري نقش مهمي در توسعة نوآوري دارند در اين راستا، روند توسعه طرح‌هاي برنده جايز ة بين‌المللي خوارزمي پس از برنده شدن و اينكه نتايج طرح به كار گرفته شده و مورد استفاده قرار گرفته و يا طرح پس از برنده شدن همانجا متوقف شده كه در اين صورت علل و عوامل مسكوت ماندن و اگر طرح به دستاورد جديدي نايل شده بررسي قرار مي‌ شو د . سپس ابزارهاي حمايتي در اين جايزه و به طور كلي بحث حمايت از نوآوري در بهینه ‌ پویی وضعيت حمايت از نوآوري در اتحاديه اروپا ( EU ) و كشورهاي عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( OEDC ) مورد روندهای اصلی سه مرحله دارند توجه قرار مي‌گير د [5] .

جايز ة بين‌المللي خوارزمي در سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به منظور شناسايي استعدادها در زمينه‌هاي گوناگون علمي و صنعتي و همچنين ارج نهادن به مقام والاي پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران و حمايت‌هاي مادي و معنوي برگزيدگان جايزه ايجادشده است. اين جايزه به عنوان ابزاري براي قدرداني از دستاوردهاي علمي و پژوهشي نوآوران و مبتكران به كار مي‌رود.

از طرف دیگر، اتحاديه اروپا، همراه با خدمات ويژه‌ براي حمايت مالي از نوآوران، تعامل و همكاري میان نقش ‌آفرينان نوآوري را با هدف بهبود حمايت از روندهای اصلی سه مرحله دارند نوآوري به‌وسيله برنامه‌هاي سياست‌هاي منطقه‌اي ترویج کرده است. اتحادي ة اروپا حمايت‌هاي مستقيم از نوآوران را مد نظر قرار داده كه به‌وسيله سه برنام ة بودجه‌اي زير به اجرا درمي‌آید: الف) برنامه چارچوب رقابت و نوآوري ( 1 ‌ CIP )؛ ب) هفتمين برنامه چارچوب پژوهش و روندهای اصلی سه مرحله دارند توسعه فناوري ( FP7 2 ) و ج) برنامه‌هاي عملياتي بودجه ساختاري اروپا براي حمايت از نوآوري را اجرا می‌كند. اين برنامه‌ها براي انواع تأمين بودجه (كمك مالي، وام تضميني و غيره) و فعاليت‌هاي مرتبط با نوآوري مناسب است [9]. حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط هدف اصلي براي چارچوب برنامه نوآوري است و مدخلي براي تأمين بودج ة شركت‌هاي كوچك و متوسط برقرار مي‌كند. كمك‌هاي مالي به طرح‌هاي تكراري بازار براي اثبات مفهوم اقتصادي و آمادگي سرمايه‌گذاري در برنام ة چارچوب نوآوري مي‌تواند در زمینة انرژي پايدار، نوآوري اقتصادي و ICT تأمين شود. علاوه بر كمك‌هاي مالي، CIP نيز در قراردادهاي خدماتي در پيش‌بيني تحليلي خدمات به كار مي‌رود. طرح‌هاي پژوهشي و توسعه‌اي در شماري از زمينه‌ها از راه FP7 مي‌توانند تأمين بودجه شوند. بودجه‌هاي ساختاري، وجوه شمار وسيعي از برنامه‌هاي ملي، منطقه‌اي و برنامه‌هاي عملياتي براي فعاليت‌هاي روندهای اصلی سه مرحله دارند مرتبط با نوآوري از جمله همكاري پژوهشي، انتقال فناوري، پيشرفت‌هاي ICT ، توسعه منابع انساني و حمايت از شركت‌هاي نوبنيان و كارآفريني را طراحي مي‌کند.

در راستاي استفاده از فرصت‌هاي مالي در پژوهش و نوآوري، اتحاديه اروپا راهنماي عملي مربوط را تهيه کرده و در آن اطلاعات مربوط به چگونگي تركيب FP7 ، CIP و بودجه‌‌هاي ساختاري را در دسترس قرار مي‌دهد. به طور مثال به ذ‌ ی نفعان كمك مي‌‌كند تا مشخص كنند در كدام برنامه مي‌توانند بودج ة اتحاديه اروپا را براي فعاليت‌هاي پژوهش و نوآوري كسب كنند.

در كشورهاي OECD روندهای اصلی سه مرحله دارند حجم وسيعي از بودج ة ملي صرف حمايت از فعاليت‌هايي مي‌شود كه در راستاي ايجاد انگيز ة نوآوري باشد. بودجه‌ها براي حمايت از پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در سازمان‌هاي پژوهشي دولتي، مانند حمايت مستقيم از پژوهش‌هاي تجاري براي هزينه‌هاي پژوهش و توسعه به كار مي‌رود. در پيوند دانشگاه و صنعت [19] ، طرح‌هاي بنيادي كه در دانشگا ه‌ها و ديگر سازمان‌های پژوهشي ت أ مين هزينه مي‌شوند منابع مهمي از پيشرفت‌هاي فناوري دراز مدت و درونداد مهمي در فر ا يند پژوهش بخشي به شمار مي‌روند. حركت‌ها به سوي تشويق مديريت دارايي فكري ِ فعال توسط سازمان‌هاي پژوهشي دولتي بخشي از يك راهبرد گسترده است كه حقوق قانوني دارايي فكري را تقويت مي‌كند تا د ر عمل، دارايي فكري بتواند حمايت شود [16] .

2. مباني نظري و پيشينه

جايزه‌‌‌‌ها ابزاري براي حمايت از نوآوري و افزايش تلاش‌هاي علمي در نوآوري اصيل و هدايت دانش ملي و بين‌المللي به شمار مي‌روند. در اين پژوهش جنبه‌هاي حمايت‌ها از سه منظر مورد بررسي قرار مي‌گيرد: جايز ة خوارزمي ، در چارچوب قدرداني از دستاوردهاي علمي و پژوهشي نوآوران و مبتكران و ارائه جايزه، اتحاديه اروپا در چارچوب برنامه‌هاي سياست‌هاي منطقه‌اي و كشورهاي OECD با اتخاذ سياست‌های حمايتی در ايجاد انگيز ة نوآوری و حمايت مستقيم از پژوهش‌هاي تجاري براي هزينه‌هاي R&D انجام مي‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.