فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی


net cash flow

1. With analysis of cash flow, the net cash flow is not ideal, and true cash flow depends completely on fund raising.

[ترجمه ترگمان] با تجزیه و تحلیل جریان نقدینگی، جریان نقدی خالص ایده آل نیست و جریان نقدینگی حقیقی به طور کامل به جمع آوری پول بستگی دارد
[ترجمه گوگل] با تجزیه و تحلیل جریان نقدی، جریان نقدی خالص ایده آل نیست و جریان نقدی واقعی به طور کامل به افزایش جمع آوری پول بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدی خالص، جریان خروجی کم تر است
[ترجمه گوگل] جریان نقد خالص جریان ورودی کمتر خروجی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدی خالص از فعالیت های عملیاتی و نرخ رشد آن منفی فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی است
[ترجمه گوگل] جریان نقد خالص از فعالیت های عملیاتی و نرخ رشد آن منفی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] شاخص: این نشان دهنده فعالیت های عملیاتی خالص و روابط جریان نقدی خالص است
[ترجمه گوگل] شاخص: این فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی نشان دهنده فعالیت های عملیاتی خالص و روابط خالص جریان پول نقد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اطلاعات مربوط به جریان نقدینگی خالص و سود خالص برای یکدیگر مکمل یکدیگر هستند
[ترجمه گوگل] اطلاعات جریان نقدی خالص و سود خالص یکدیگر را تکمیل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Between net cash flow and operating income indicator, there is one item conforms to topic. So A Corporation's net cash flow and operating income indicator meet the requirements.

[ترجمه ترگمان] بین جریان نقدینگی خالص و شاخص درآمد عملیاتی، یک مورد با موضوع مطابقت دارد بنابراین جریان نقدی خالص و شاخص درآمد عملیاتی با نیازمندی ها مطابقت دارند
[ترجمه گوگل] بین جریان نقدی خالص و شاخص درآمد عملیاتی، یک مورد مطابق با موضوع وجود دارد بنابراین جریان نقدی خالص شرکت و شاخص درآمد عملیاتی شرکت الزامات را برآورده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدینگی خالص، یابنده نتایج در حال اجرا می باشد
[ترجمه گوگل] جریان نقد خالص دروغ سنجی نتایج در حال اجرا شرکت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدی خالص: Assumed برابر با درآمد کم تر
[ترجمه گوگل] جریان نقدینگی خالص: فرض بر این است که درآمد کمتر از مالیات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. On the basis cash possession is calculated after using net cash flow analysis and Miller - Orr Model.

[ترجمه ترگمان] بر مبنای مالکیت پول نقد، بعد از استفاده از تحلیل جریان نقدی خالص و مدل میلر - ار محاسبه می شود
[ترجمه گوگل] پس از استفاده از تجزیه و تحلیل جریان خالص خالص و مدل میلر - Orr، بر اساس ارزش پول نقد تعیین می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Driven by more profits, the real controllers of the enterprises will seek equity financing targeted to increased net assets and net cash flow.

[ترجمه ترگمان] با سود بیشتر، کنترل کننده های واقعی شرکت ها به دنبال تامین مالی سرمایه مورد هدف برای افزایش دارایی های خالص و جریان نقدینگی خالص خواهند بود
[ترجمه گوگل] ریسک های سود بیشتر، کنترل کننده های واقعی شرکت ها به دنبال تامین سرمایه های هدفمند برای افزایش دارایی های خالص و جریان نقدی خالص خواهند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. At the end of the service life of an asset, the net cash flow received or paid for the disposal of the asset.

[ترجمه ترگمان] در پایان عمر خدمت یک دارایی، جریان نقدی خالص دریافت یا پرداخت می شود
[ترجمه گوگل] در پایان عمر مفید دارایی، جریان نقدی خالص دریافت یا پرداخت شده برای دفع دارایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. And the future capital gains can be expressed in terms of dividend, net profit, profit before interest and tax, and net cash flow, etc.

[ترجمه ترگمان] و سود سرمایه آتی را می توان از لحاظ سود سهام، سود خالص، سود قبل از بهره و مالیات، و جریان نقدی خالص و غیره بیان کرد
[ترجمه گوگل] و درآمد سرمایه آتی می تواند از نظر سود سهام، سود خالص، سود قبل از بهره و مالیات و گردش خالص نقدی و غیره بیان شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. From their relationship, the author found that the calculating formula of net cash flow(NCF) in the book named Financial Management for national accounting qualification test is inappropriate.

[ترجمه ترگمان] نویسنده متوجه شد که فرمول محاسبه جریان نقدینگی خالص (NCF)در کتاب به نام مدیریت مالی برای آزمون صلاحیت ملی حسابداری نامناسب است
[ترجمه گوگل] از رابطه آنها، نویسنده دریافت که فرمول محاسبه جریان نقدی خالص (NCF) در کتاب مدیریت مدیریت مالی برای آزمون اعتبار حسابداری ملی نامناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In the Logit regression model, the explaining variables are return on net assets, working capital ratio and per share investment net cash flow. Its predictive power is better than KMV.

[ترجمه ترگمان] در مدل رگرسیون logit، متغیرهای توضیح بر دارایی های خالص، نسبت سرمایه کار و هر سهم جریان نقدی خالص سرمایه گذاری باز می گردند قدرت پیش بینی آن بهتر از قدرت پیش بینی است
[ترجمه گوگل] در مدل رگرسیون Logit، متغیرهای توضیحی عبارتند از: بازده دارایی های خالص، نسبت سرمایه کار، و جریان نقدی خالص سرمایه گذاری در هر سهم قدرت پیش بینی آن بهتر از KMV است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

net cash flow

1. With analysis of cash flow, the net cash flow is not ideal, and true cash flow depends completely on fund raising.

[ترجمه ترگمان] با تجزیه و تحلیل جریان نقدینگی، جریان نقدی خالص ایده آل نیست و جریان نقدینگی حقیقی به طور کامل به جمع آوری پول بستگی دارد
[ترجمه گوگل] با تجزیه و تحلیل جریان نقدی، جریان نقدی خالص ایده آل نیست و جریان نقدی واقعی به طور کامل به افزایش جمع آوری پول بستگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدی خالص، جریان خروجی کم تر است
[ترجمه گوگل] جریان نقد خالص جریان ورودی کمتر خروجی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدی خالص از فعالیت های عملیاتی و نرخ رشد آن منفی است
[ترجمه گوگل] جریان نقد خالص از فعالیت های عملیاتی و نرخ رشد آن منفی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] شاخص: این نشان دهنده فعالیت های عملیاتی خالص و روابط جریان نقدی خالص است
[ترجمه گوگل] شاخص: این نشان دهنده فعالیت های عملیاتی خالص و روابط خالص جریان پول نقد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اطلاعات مربوط به جریان نقدینگی خالص و سود خالص برای یکدیگر مکمل یکدیگر هستند
[ترجمه گوگل] اطلاعات جریان نقدی خالص و سود خالص یکدیگر را تکمیل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Between net cash flow and operating income indicator, there is one item conforms to topic. So A Corporation's net cash flow and operating income indicator meet the requirements.

[ترجمه ترگمان] بین جریان نقدینگی خالص و شاخص درآمد عملیاتی، یک مورد با موضوع مطابقت دارد بنابراین جریان نقدی خالص و شاخص درآمد عملیاتی با نیازمندی ها مطابقت دارند
[ترجمه گوگل] بین جریان نقدی خالص و شاخص درآمد عملیاتی، یک مورد مطابق با موضوع وجود دارد بنابراین جریان نقدی خالص شرکت و شاخص درآمد عملیاتی شرکت الزامات را برآورده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدینگی خالص، یابنده نتایج در حال اجرا می باشد
[ترجمه گوگل] جریان نقد خالص دروغ سنجی نتایج در حال اجرا شرکت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جریان نقدی خالص: Assumed برابر با درآمد کم تر
[ترجمه گوگل] جریان نقدینگی خالص: فرض بر این است که درآمد کمتر از مالیات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. On the basis cash possession is calculated after using net cash flow analysis and Miller - Orr Model.

[ترجمه ترگمان] بر مبنای مالکیت پول نقد، بعد از استفاده از تحلیل جریان نقدی خالص و مدل میلر - ار محاسبه می شود
[ترجمه گوگل] پس از استفاده از تجزیه و تحلیل جریان خالص خالص و مدل میلر - Orr، بر اساس ارزش پول نقد تعیین می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Driven فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی by more profits, the real controllers of the enterprises will seek equity financing targeted to increased net assets and net cash flow.

[ترجمه ترگمان] با سود بیشتر، کنترل کننده های واقعی شرکت ها به دنبال تامین مالی سرمایه مورد هدف برای افزایش دارایی های خالص و جریان نقدینگی خالص خواهند بود
[ترجمه گوگل] ریسک های سود بیشتر، کنترل کننده های واقعی شرکت ها به دنبال تامین سرمایه های هدفمند برای افزایش دارایی های خالص و جریان نقدی خالص خواهند بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. At the end of the service life of an asset, the net cash flow received or paid for the disposal of the asset.

[ترجمه ترگمان] در پایان عمر خدمت یک دارایی، جریان نقدی خالص دریافت یا پرداخت می شود
[ترجمه گوگل] در پایان عمر مفید دارایی، جریان نقدی خالص دریافت یا پرداخت شده برای دفع دارایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. And the future capital gains can be expressed in terms of dividend, net profit, profit before interest and tax, and net cash flow, etc.

[ترجمه ترگمان] و سود سرمایه آتی را می توان از لحاظ سود سهام، سود خالص، سود قبل از بهره و مالیات، و جریان نقدی خالص و غیره بیان کرد
[ترجمه گوگل] و درآمد سرمایه آتی می تواند از نظر سود سهام، سود خالص، سود قبل از بهره و مالیات و گردش خالص نقدی و غیره بیان شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. From their relationship, the author found that the calculating formula of net cash flow(NCF) in the book named Financial Management for national accounting qualification test is inappropriate.

[ترجمه ترگمان] نویسنده متوجه شد که فرمول محاسبه جریان نقدینگی خالص (NCF)در کتاب به نام مدیریت مالی برای آزمون صلاحیت ملی حسابداری نامناسب است
[ترجمه گوگل] از رابطه آنها، نویسنده دریافت که فرمول محاسبه جریان نقدی خالص (NCF) در کتاب مدیریت مدیریت مالی برای آزمون اعتبار حسابداری ملی نامناسب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In the Logit regression model, the explaining variables are return on net assets, working capital ratio and per share investment net cash flow. Its predictive power is better than KMV.

[ترجمه ترگمان] در مدل رگرسیون logit، متغیرهای توضیح بر دارایی های خالص، نسبت سرمایه کار و هر سهم جریان نقدی خالص سرمایه گذاری باز می گردند قدرت پیش بینی آن بهتر از قدرت پیش بینی است
[ترجمه گوگل] در مدل رگرسیون Logit، متغیرهای توضیحی عبارتند از: بازده دارایی های خالص، نسبت سرمایه کار، و جریان نقدی خالص سرمایه گذاری در هر سهم قدرت پیش بینی آن بهتر از KMV است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کاربرد مدلسازی فازی جهت پیش بینی هزینه و جریان نقدینگی پروژه

یکی از اساسی ترین پارامترهای یک سازمان،به خصوص سازمان های پروژه محور،آشنایی با روند جریان نقدینگی آن می باشد.اطلاع از وضعیت فعلی درآمدها و هزینه های یک سازمان و یا یک پروژه چندان پیچیده نیست.آنچه به عنوان یک چالش و نگرانی نقش مهمتر و حیاتی تری را در راستای بقای سازمان ایفا می نماید آگاهی از وضعیت آتی جریان نقدینگی می باشد. طبعیت منحصر به فرد پروژه ها و خاصیت یکتایی آن در کنار عدم قطعیت های نظیر مدت زمان انجام کارها و مدت زمان پروژه،هزینه متغیر منابع و مواد و همچنین عدم قطعیت هایی نظیر کمبود نقدینگی سازمان کارفرما و تأخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت های پروژه همه از عواملی هستند که بر روی پیش بینی صحیح جریان نقدینگی پروژه تأثیر گذار هستند. در سالهای اخیر رویکرد استفاده از مجموعه های فازی در زمینه های مختلفی از علوم،از جمله تصمیم گیری،کنترل،مدلسازی و پیش بینی فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی افزایش یافته است. یکی از کاربردها مهم مجموعه های فازی استفاده از آنها در محیط های دارای عدم قطعیت می باشد.در این پژوهش با استفاده از منطق فازی و مدلسازی فازی به ارائه روشی برای پیش بینی جریان نقدینگی پروژه پرداخته شده است.در انتها مدل ارائه شده بر روی یکی از پروژه های طراحی-تدارکات-ساخت مورد بررسی و تست واقع شد.مدل ارائه شده با کارایی بالایی جریان نقدی ورودی و خروجی را پیش بینی نمود.همچنین در انتها پیشنهاد گردید که برای پیش بینی هزینه اتمام پروژه در فاز اجرا از روش سری زمانی فازی استفاده گردد.

منابع مشابه

به‌کارگیری و مقایسه روش‌های پیش بینی جهت تخمین هزینه تکمیل پروژه در روش ارزش حاصله

مدیریت ارزش حاصله، رویکردی برای یکپارچه‌سازی مدیریت زمان و هزینه در چارچوب مدیریت محدوده پروژه است. همچنین از کاربردهای دیگر‌ این روش، تخمین هزینه باقیمانده تا تکمیل طرح با استفاده از عملکرد گذشته است. در‌ این راستا چند فرمول ریاضی (شاخص عملکردی) توسط محققان مختلف توسعه داده شده است. اما همچنان بر استفاده از یک فرمول خاص برای پروژه‌ اتفاق نظر وجود ندارد. همچنین تأکید همه تحقیقات گذشته بر تخمین .

بررسی اثر متغیرهای کیفی در پیش بینی هزینه تکمیل پروژه

مدیریت ارزش حاصله رویکردی جهت یکپارچه سازی مدیریت زمان و هزینه در چارچوب مدیریت محدوده فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی پروژه است. همچنین از کاربردهای دیگر این روش تخمین هزینه های پروژه در نقطه تکمیل، عمدتا با استفاده از عملکرد گذشته است. امروزه یکی از مهمترین چالش هایی که مدیران پروژه های بزرگ کشور از جمله مدیران پروژه های مربوط به صنعت برق با آن روبرو هستند، انتخاب دقیق ترین روش برآورد هزینه تکمیل پروژه به منظور بهبود در پیگ.

پیش بینی جریان نقدینگی بانک به منظور تعیین شکاف نقدینگی (یکی از بانکهای خصوصی)

از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره وتقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد م ی باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه،به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به اینترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظآمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است . از اینرو در مق.

پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی

یکی از روشهای نو ظهور در حل مسایل مهندسی جهت مدل‌سازی سیستم‌هایی که دارای پیجیدگی زیاد یا عدم‌ صراحت بوده و یا داده‌های کافی از آنها موجود نیست، استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی از جمله سیستم می‌باشد. مزیت اصلی این تکنیک نسبت به استنتاج فازی روش‌های رایج، این است که این سیستم بر اساس قواعد اگر- آن‌گاه بنا نهاده شده است و قادر به تعیین ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از قواعد مزبو.

بررسی کارایی منطق فازی در پیش¬بینی جریان روزانه رودخانه

پیش­بینی و برآورد جریان رودخانه برای هر منطقه و حوضه آبریز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در استفاده بهینه از منابع آبی محسوب می­شود. در این پژوهش از مدلی مبتنی بر منطق فازی (سیستم استنتاج فازی، FIS Fuzzy Inference System) برای انجام فرآیند پیش­بینی جریان استفاده شده است. به این منظور از سه پارامتر بارندگی، دما و دبی روزانه حوضه آبریز لیقوان­چای برای پیش­بینی جریان روزانه رودخانه لیقوان، اس.

طراحی سیستم فازی مبتنی بر جدول ارجاع جهت مدلسازی و پیش بینی ضریب نفوذ جرم در نانوسیالات

در این پژوهش با استفاده از طراحی فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی یک سیستم استنتاج فازی مبتنی بر جدول ارجاع نفوذ جرم اسید بنزوئیک در نانوسیالات پایه آبی گاما آلومینا و سیلیکا مدلسازی و پیش بینی شده است. همچنین برای ارزیابی سیستم فازی طراحی شده، ضریب نفوذ اسید بنزوئیک در نانوسیال در دمای ثابت ◦C 20 با استفاده از یک روش ساده و ارزان اندازه گیری شد و با نتایج مدل فازی مقایسه شده است. نتایج نشان دادند که سیستم فازی طراحی شده با دق.

فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی

شایعه عجیب متواری شدن مسئولان کارگزاری تدبیرگر سرمایه با ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سوی دو مقام مسئول تکذیب شد.

دامنه نوسان به مثبت و منفی ۷ درصد رسید / اعمال از دوشنبه برای دو بازار اول

پیمان حدادی از تصویب افزایش یک درصدی و متقارن دامنه نوسان در بازار اول بورس تهران و فرابورس از دوشنبه خبر داد و گفت: در پایان فصل پاییز پس از بررسی‌ ها برای افزایش مجدد تصمیم‌گیری خواهد شد.

فهرست طبقه بندی ۲۰ نماد انتقالی در بازار اول و دوم و مهلت احراز شرایط ۲۱ سهم

فرابورس فهرست طبقه بندی ۲۰ شرکت های انتقالی از بازار دوم به اول و بر عکس به همراه ۲۱ شرکت دارای مهلت احراز شرایط بازار اول را اعلام کرد.

پیش بینی این هفته بورس با روند محتاطانه ارز، ابهامات مذاکرات و معاملات تک نمادها

وضعیت این هفته بورس با بررسی روند محتاطانه نرخ ارز، رشد قیمت های جهانی، ادامه ابهامات پیرامون مذاکرات و تغییرات مثبت در معاملات برخی تک نمادها از سوی یک کارگزاری پیش بینی شد.

آثار بسیار منفی انتصابات دستوری در شرکت‌های بورسی و توصیه به نهادهای ناظر

مشاور بین‌المللی مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک، آثار منفی انتصابات دستوری در شرکت‌ها را اعلام و از نهادهای ناظر خواست با انتصابات سفارشی مقابله کنند.

بازنگری در پذیرش شرکت‌ها برای عرضه‌های اولیه، اصلاح دو بازار و حذف توثیق

مدیرعامل فرابورس از تصمیم بازنگری در فرآیند پذیرش شرکت‌ها برای عرضه‌های اولیه، حذف توثیق سهام و اصلاح دو بازار ظرف دو ماه آینده خبر داد.

معاملات مشکوک بانک فرابورسی، یک پتروشیمی، "فارس"، بورس تهران + ۱۱ نماد

در روز رشد ۱۰.۹ هزار واحدی شاخص، بانک فرابورسی، یک پتروشیمی، "فارس"، بورس تهران به همراه ۱۱ نماد دیگر، مشمول معاملات مشکوک شدند.

اصلاح سه موضوع مهم بورس و مورد اختلاف سه گروه به جمع بندی نرسید

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم جمع بندی سه گروه در مورد سه موضوع مهم مربوط به اصلاح قانون بازار اوراق بهادار خبر داد.

وزیر اقتصاد: پنجمین بورس ایران جریان ورود سرمایه را تسهیل خواهد کرد

‏وزیر اقتصاد مدعی شد با راه اندازی بورس بین الملل به عنوان پنجمین بورس ایران، جریان ورود سرمایه تسهیل خواهد شد.

توقف ۶ نماد و تعلیق یک سهم، رفع گره از دو شرکت و ۱۲ تغییر حجم مبنا

نماد ۶ شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته، یک شرکت هم تعلیق شد و دو سهم نیز مشمول رفع گره معاملاتی هستند و حجم مبنای ۱۲ سهم هم تغییر کرد.

شورای عالی بورس با راه اندازی اصولی بورس بین‌الملل موافقت کرد

رئیس سازمان بورس از موافقت شورای عالی با راه اندازی اصولی بورس بین الملل خبر داد و گفت: در فرصتی که برای درخواست کنندگان تعیین می شود این بورس تاسیس شده و کار را آغاز خواهد کرد.

معاملات مشکوک سه سهم سیمانی، دو شرکت شیمیایی + ۱۰ نماد دیگر

در روز رشد ۶.۹ هزار واحدی شاخص، سه سهم سیمانی، دو شرکت از گروه محصولات شیمیایی به همراه ۱۰ نماد دیگر، مشمول معاملات مشکوک شدند.

۵ توصیه خواجه نصیری برای تغییر جهت نقدینگی بورس و افزایش سرمایه گذاری

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سه دیدگاه درباره انحراف قیمت سهام ، اقداماتی در تغییر جهت نقدینگی و افزایش ضریب سرمایه گذاری در بازار سهام برشمرد.

دو شرط خرید محصولات خودرویی در بورس کالا به کارگزاران ابلاغ شد

بورس کالا ، شرایط خرید محصول خودرو در این بورس را با ثبت سفارش تا ساعت ۱۷ روز قبل از عرضه و امکان خرید یک محصول ابلاغ کرد.

خروج دو زیرمجموعه سایپا و ۸ نماد دیگر، تعلیق یک سهم و رفع گره از سه شرکت

نماد ۱۰ شرکت بورسی و فرابورسی به دلیل اعلام رویدادی مهم بسته، یک شرکت هم تعلیق شد و سه سهم نیز مشمول رفع گره معاملاتی هستند.

معافیت مالیاتی اوراق بهادار منتشره در بانک ها ابلاغ شد

رئیس بانک مرکزی، معافیت مالیاتی انواع اوراق بهادار منتشره توسط بانک ها را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.

بازنگری در دستورالعمل بازارگردانی، قیمت گذاری دستوری و تکمیل زنجیره کالاها

رئیس فرمول‌های شاخص جریان نقدینگی سازمان بورس قیمت گذاری دستوری را مانع سرمایه‌گذاری جدید خواند و از تشکیل کمیته تخصصی برای بازنگری دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس و تکمیل زنجیره کالاها در بورس کالا خبر داد.

زمان نخستین عرضه محصولات ایران خودرو در بورس کالا با ۵۰۰ شاسی بلند

بورس کالا زمان نخستین عرضه محصولات ایران خودرو با ۵۰۰ دستگاه هایما S۷ و قیمت پایه ۷۴۲.۵ میلیون تومانی را اعلام کرد.

جریان نقدی چیست و چه تفاوتی با سود دارد؟

در بازار بورس دو واژه سود Profit و جریان نقدی Cash Flow زیاد به گوش می‌رسد. سود یک فاکتور مالی مهم است که بیانگر پولی است که بعد از کسر هزینه‌ها از کل درآمد یک شرکت محاسبه می‌شود. سود یا Profit انواع مختلفی دارد. از طرف دیگر جریان نقدی یک گردش نقدینگی است که نشان دهنده مقدار خالص پول نقد یا مشابه آن است که به یک کسب و کار وارد یا خارج می‌شود. با توجه به ابهاماتی که درباره ماهیت سود و جریان نقدی وجود دارد، در این مقاله به بررسی آنها خصوصاً جریان نقدی خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید.

سود یا Profit

سود یکی از فاکتورهای مورد توجه در بازارهای مالی است که ارزیابی آن برای بررسی کلی روند مالی شرکت یا کسب و کار اهمیت زیادی دارد. همانطور که در مقدمه به آن اشاره کردیم، این معیار درواقع پولی است که بعد از کسر هزینه‌‎ها از درآمد حاصل از کسب و کار برآورد می‌شود.

توجه داشته باشید که در جریان صورت‌های معاملاتی یا مالی انواع مختلفی از سود مطرح می‌شود که عبارتند از:

سود ناخالص (Gross Profit)

اگر بهای تمام شده کالاهای به فروش رسیده در یک شرکت را از درآمد حاصل از آن شرکت در یک بازه زمانی معین کسر کنیم، سود ناخالص بدست می‌آید.

سود عملیاتی (Operating Profit)

سود عملیاتی فاکتوری برای محاسبه سود یک شرکت است؛ البته بدون در نظر گرفتن بهره و مالیات. به سود عملیاتی درآمد پیش از پرداخت بهره و مالیات هم گفته می‌شود.

سود خالص (Net Income)

اگر تمام هزینه‌‎های عملیاتی یک شرکت را از درآمد کل آن کم کنیم، سود خالص بدست می‌آید.

حاشیه سود (Margin)

این معیار از تقسیم سود خالص، عملیاتی یا ناخالص بر کل درآمد یا فروش بدست می‌آید و به صورت درصدی مطرح می‌شود.

EPS (Earnings Per Share)

EPS به معنای سود است که به هر سهم تعلق می‌گیرد و معیاری دقیق برای تعیین میزان سودآوری شرکت محسوب می‌شود.

DPS (Dividend Per Share)

این معیار سود تقسیمی هر سهم است و نشان دهنده مقداری از سود یک شرکت است که به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم می‌شود. افزایش سالانه DPS به معنای پایدار بودن درآمد شرکت است.

P/E (Price / Earning per share)

P/E نسبت قیمت به درآمد است که نشان دهنده انتظارات سرمایه گذاران از از بازدهی آینده یک دارایی است.

جریان نقدی Cash Flow

جریان نقدی به ورود و خروج پول نقد یا دارایی‌های مشابه در انواع کسب و کارها یا پروژه‌های مختلف گفته می‌شود. برای محاسبه جریان نقدی نیاز به مدت زمان محدود و مشخصی است. جریان نقدی دارای انواع مختلفی است که به شرح زیر هستند:

جریان نقدی مثبت

دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری یا منابع مالی تحت عنوان جریان نقدی مثبت شناخته می‌شوند. درواقع مثبت شدن جریان نقدی به این معناست که دارایی‌های نقدی یک شرکت در حال افزایش است و امکان پرداخت بدهی‌ها و هزینه‌‎ها، سرمایه گذاری مجدد و بازگرداندن پول به سهامداران برای شرکت فراهم است. این جریان نقدینگی مثبت درواقع اطمینان خاطری برای شرکت در مواجهه با چالش‌های مالی آینده است؛ به تمامی فعالیت‌های آن رونق می‌بخشد، تأثیرات مثبتی روی امور مالی شرکت دارد و رشد و پیشرفت کسب و کار آن را در آینده محقق می‌سازد.

جریان نقدی منفی

جریان نقدی منفی به معنای کاهش دارایی‌های نقدی شرکت است. از این جهت شرکت با چالش مالی مواجه می‌شود و فرآیندهای اقتصادی آن مختل می‌شود. ادامه این روند در نهایت منجر به شکست کسب و کار می‌شود.

در خصوص جریان نقدی خالص، هدف درآمد خالص نیست؛ درآمد خالص مشتمل بر مواری مانند حساب‌های دریافتی است که هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌شود. در اصل جریان نقدی برای تعیین کیفیت درآمد کسب و کار استفاده می‌شود و حاکی از میزان نقدشوندگی شرکت است.

نحوه محاسبه جریان نقدینگی

برای محاسبه جریان نقدینگی بایستی ابتدا مفاهیم زیر را در نظر بگیرید:

مفهوم پول وارد شده یا درآمد

زمانی که از پول وارد شده یا درآمد صحبت می‌شود، منظور حقوق و دستمزد (خالص و پس از کسر مالیات)، بازپرداخت مالیات، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و سود حاصل از سپرده‌های بانکی، پاداش‌ها و هدایا و کمک هزینه‌‎های خرید است.

مفهوم پول خارج شده یا هزینه‌‎ها

این هزینه‌‎ها و مخارج به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. منظور از هزینه‌‎های ثابت اجاره بها یا وام، حق بیمه پرداختی، حمل و نقل، خدمات رفاهی، بدهی ها، تلویزیون و تلفن و اینترنت، هزینه پزشکی و درمانی و غذا است. هزینه‌‎های متغیر هم شامل سرگرمی و تفریحات و هزینه‌‎های مرتبط با لباس و مراقبت‌های شخصی است.

حال که مفاهیم ذکر شده را درک کردید، می‌توانید با فرمول های زیر این معیار مهم را محاسبه کنید.

استهلاک+ سودخالص= جریان نقدی حسابداری

جریان نقدی خروجی طی دوره – جریان نقدی ورودی طی دوره = خالص جریان نقدی صاحبان سهام

خالص جریان نقد بدهی‌ها + خالص جریان نقد صاحبان سهام = جریان نقدی شرکت

اهمیت محاسبه جریان نقدی برای آینده کسب و کار

کسب و کار شما هرچه قدر که سودآوری زیادی داشته باشد و جایگاه اقتصادی برتری داشته باشد، ولی جریان نقدی حساب شده‌ای برای آن تعریف نشده باشد، روند رشد آن ادامه‌دار نخواهد بود. اگر این معیار اقتصادی مهم را در فعالیت های شرکت لحاظ نکنید، نمی‌توانید چشم انداز روشنی برای پیشرفت آن در آینده داشته باشد.

مدیریت سود و جریان نقدی؛ رمز پیشرفت کسب و کار در آینده

در این مطلب دو واژه پرتکرار در بازار بورس یعنی سود و جریان نقدی را بررسی کردیم. با توجه به ماهیت این دو معیار اقتصادی مهم می‌توان گفت در تحلیل کسب و کار و امکانات سرمایه گذاری و در مجموع وضعیت مالی کسب و کار اهمیت زیادی دارد. درصورتی که سود و جریان نقدی را برای کسب و کار خود به درستی و هوشمندانه مدیریت کنید، می‌توانید از سلامت مجموعه خود اطمینان حاصل کنید تا در آینده رشد قابل توجهی تجربه کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.