نحوه معامله با الگوی شمعی Harami


کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

دانلود کتاب آموزش هر یک از کندلهای شمعی، به تفسیر و خرید و فروش سهم، نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس

کتاب دانلودی حاضر به بررسی ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺷﻤﻌﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و آموزش هر یک از نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس می پردازد. در زیر مقدمه این فایل دانلودی و نحوه معامله با الگوی شمعی Harami فهرست مطالب آن آورده شده است.

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدیم آﻣﻮزش اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻲ و نحوه معامله با الگوی شمعی Harami ﺳﺎده ﺑﻴﺎن کنیم.

کتاب اندیکاتورهای رایج (1)

کتاب دانلودی آموزش پنج اندیکاتورStochastic, MACD, ADX, RSI, RV و روش ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ آن ها

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮان در ﺑﻮرس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزﺷﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻮرس ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺮ ﻛﺪام ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻲ در ﻛﻨﺎر روش ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺮاف ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺑﺴﻴﺎری از اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻮدﻫﺎی رﻳﺎدی از اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک (Candle Stick) را ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﻴﺒﻮﻧﺎﭼﻲ و ﻳﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺑﻮرس ادﻏﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎی مالی و بورس اینست ﻛﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻴﺪ تا ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

کتاب اندیکاتورهای رایج (2)

دانلود فایل کتاب آموزش 7 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، MFI, cci, obv, ATR, volume,Ao,A/D برای خرید و فروش سهام

تحلیل و تفسیر نمودارهای شمعی

در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل، ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺴﺐو ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮده اﻳﺪ.ﻧﻤﻮدارﻫﺎ اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﺗﻜﻨﻴﻜﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اراﺋﻪ ای ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﻳک ﺳﺮی ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ نحوه معامله با الگوی شمعی Harami داده در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﻳک ﻧﻤﻮدار ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ X را در ﻳک ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻳک ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ؛ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﻢ در ﻫﻤﺎن روز اﺳﺖ.اﮔﺮ ﺗﺎﻳﻢ ﻓﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻫﻔﺘﮕ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن ﺳﻬﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮا ی ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ نحوه معامله با الگوی شمعی Harami ﻧﺮ ماﻓﺰارﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣ ﻲﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﻪای، ﺧﻄﻲ و ﻛﻨﺪل اﺳﺘﻴک ﺷﻤﻌﻲ اﺳﺖ.

تعداد صفحات کتاب : 109 صفحه

کتاب اندیکاتورهای رایج (3)

کتاب آموزش 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی، باند بولینگر، ویلیامز، فراکتال، الیگیتور،هیکن اشی، پارابولیک سار، کانال کلنتر، ENVELOPE , مومنتوم برای خرید و فروش سهام

مطالب کتاب آموزش نمودار کندلهای شمعی و روش تفسیر با آنها در بورس شامل :

توضیحات در خصوص یک کندل

الگوهای کندل استیک

شرایط استفاده از کندل استیک ها

بخش های کندل استیک

نحوه کار با الگوهای کندل استیک

انواع الگوهای بدنه در کندل استیک ها

انواع الگوی سایه در کندل استیک ها

تحلیل تکنیکال و الگوی سایه بلند در کندل استیک (Long shadow pattern)

آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس

الگوی کندل استیک نحوه معامله با الگوی شمعی Harami ماروبزو مشکی در تحلیل تکنیکال(Black Marubozu)

الگوی کندل استیک ماروبزو سفید در تحلیل تکنیکال (White Marubozu)

الگوی کندل استیک دوجی در تحلیل تکنیکال(Doji)

الگوی کندل استیک چکش در تحلیل تکنیکال( Hammer)

الگوی کندل استیک چکش معکوس در تحلیل تکنیکال (Inverted Hammer)

الگوی کندل استیک دار آویز در تحلیل تکنیکال (Hanging Man)

الگوی کندل استیک ستاره ثاقب در تحلیل تکنیکال (Shooting Star)

الگوی کندل استیک هارامی در تحلیل تکنیکال(Harami)

الگوی کندل استیک انبرک پایینی در تحلیل تکنیکال(Tweezers Bottom)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در تحلیل تکنیکال (Morning Star)

الگوی ستاره شامگاهی (evening star)

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی دوجی در تحلیل تکنیکال (Morning Doji Star)

الگوی کندل استیک اینگالف

الگوی کندل استیک سه ستاره صعودی در تحلیل تکنیکال(Bullish Tri-Star)

الگوی پوشای صعودی یا نزولی (Bullish/Bearish Engulfing)

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

الگوی نفوذی (Piercing)

الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی در تحلیل تکنیکال (Bullish Abandoned Baby)

الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کندل استیک رسوخ گر در تحلیل تکنیکال (نحوه معامله با الگوی شمعی Harami piercing)

الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا سه مکعب سفید در تحلیل تکنیکال (Three White Soldiers)

الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه در تحلیل تکنیکال (Three Black Crows)

الگوی کندل استیک سه خط حمله در تحلیل تکنیکال (Three Line Strike)

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به بالا در تحلیل تکنیکال Upside Tasuki Gap

الگوی کندل استیک تاسوکی رو به پایین در تحلیل تکنیکال (Upside Tasuki)

الگوی کندل استیک ابر تیره در تحلیل تکنیکال (Dark cloud Cover)

الگوی کندل استیک خطوط تفکیک شده در تحلیل تکنیکال (Separating Lines)

الگوی کندل استیک روی خط میله و زیر خط میله در تحلیل تکنیکال (In Neck Line On Neck Line)

الگوی کندل استیک سه واحد رد شده در تحلیل تکنیکال (Falling Three Methods)

الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته در تحلیل تکنیکال (Rising Three Methods)

نحوه معامله با الگوی شمعی Harami

گزارش بازار امروز دوشنبه نحوه معامله با الگوی شمعی Harami ۲ آبان ۱۴۰۱

گزارشات منتشر شده در کدال ۲ آبان ۱۴۰۱

بررسی روند تولید و فروش ارفع در شش ماهه

گزارشات منتشر شده در کدال ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱

آموزش جامع تحلیل تکنیکال با محسن قاسمی بخش چهارم

بخش چهارم : مقدمه ای بر الگوهای کندل استیک (۱) / انواع الگوهای کندل استیک / الگوهای تک کندلی / الگوی چکش (Hammer) / الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) / الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer) / الگوی شهاب سنگ (Shooting Star) / الگوی دوجی(Doji) / الگوی مارابوزو (Marubozo)

نمودارهای شمعی (کندل استیک): کندل نزولی – کندل صعودی

در سالیان دور ژاپنی ها در بازار برنج و گندم از این کندل ها به عنوان الگو برای پیش بینی بازار استفاده می کردند.

کندل ها و شمع ها تفاوتشان با میله ها چیست؟ پارامترهای همه به صورت مشترک میباشد. شمعی ها ماهیت سه بعدی دارند که در چارت معلوم است …

الگوی شمعدان صعودی حرامی چیست؟ معنی و نحوه تجارت

در تجزیه و تحلیل فنی ، شمع Bullish Harami به عنوان یک سیگنال ترجیحی شناخته می شود ، دارای دقت بالایی در گرفتن روند صعودی بزرگ قیمت ها. بنابراین ، الگوی شمعدان بولیش حرامی چیست؟ معنی و نحوه استفاده از آن در معاملات گزینه های باینری چیست؟ امروز ، آقای جوکر به شما کمک می کند تا همه چیز را در مورد این الگوی شمعدان خاص روشن کنید.

یک ویدیو نحوه تجارت گزینه های دودویی با شمع Bullish Harami را معرفی می کند

الگوی شمع Bullish Harami چیست؟

بولیش حرامی یک الگوی شمعدان ژاپنی است که شبیه یک زن باردار است. این معمولاً در پایان روند نزولی ظاهر می شود و نشانه ای از حرکت صعودی در آینده است.

این قدرتمندترین و دقیق ترین سیگنال شمعدانی در نظر گرفته شده است که نشان دهنده تغییر جهت از کاهش به افزایش قیمت است. این سیگنال ورود بسیار خوبی برای شماست تا با خیال راحت وارد معاملات سودآور شوید.

شمع Bullish Harami چیست

خصوصیات یک الگوی صعودی حرامی

یک الگوی استاندارد از 2 شمع تشکیل شده است.

  • شمعدان اول یک شمع قرمز خرس قوی است.
  • شمع دوم شمعدان سبز است که در شمع اول قرار دارد.

در نمودار قیمت ، شمع بولیش حرامی معمولاً در پایان روند نزولی ظاهر می شود و این نشان دهنده افزایش قیمت در آینده است.

در اینجا مثالی از الگوی شمعدانی بولیش حرامی در نمودار قیمت شمعدان ژاپن آورده شده است.

صعودی حرامی در نمودار قیمت ژاپن

الگوی صعودی Bullish Harami

معامله گران علاوه بر الگوی استاندارد ، به تغییرات آن نیز علاقه مند هستند. بر خلاف استاندارد، تغییرات صعودی حرمی است الگوهای با دوم شمعی سبز بودن خاص هستند Candlesticks مانند تیراندازی ستاره یا Pin Bar .

Variant Bullish Harami

Bullish Harami به معنی

چرا معامله گران این الگو را نشانه ای از روند صعودی قیمت ها می دانند؟ با مشاهده جزئیات بیشتر ، می بینیم که هنگام ترکیب دو Candlesticks از این الگو ، یک Pin Bar Bullish Pin Bar (یا چکش) بدست خواهیم آورد. این یک سیگنال صعودی بسیار معمول است که اغلب در نمودارهای قیمت مشاهده می شود.

Bullish Harami به معنی

نحوه تجارت گزینه های دودویی با Bullish Harami

معامله گران Price Action این الگو را به عنوان یک نقطه اطمینان قابل اعتماد برای روند صعودی قیمت در نظر می گیرند. بنابراین ، استفاده از این الگوی شمعدان همراه با شاخص های روند قیمت ، م mostثرترین نقاط ورود را به شما می دهد.

یادداشت ها : این یک سیگنال برگشت صعودی از قیمت است. بنابراین ، هنگام استفاده از Bullish Harami ، فقط می توانید سفارشات “UP” را باز کنید.

با نشانگر RSI ترکیب شوید

RSI یک شاخص روند قابل اعتماد قیمت است. با این حال ، این شاخص به تنهایی امتیاز تأیید معکوس دقیقی نمی دهد. وقتی با الگو ترکیب شود ، نقاط ورود واضح تر هستند. باز کردن سفارش امن تر خواهد بود.

شرایط: نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپن ، نشانگر RSI (14). با مدت انقضا 15 دقیقه وارد یک معامله شوید.

نحوه باز کردن گزینه:

گزینه + UP:نحوه معامله با الگوی شمعی Harami وقتی Bullish Harami ظاهر می شود و RSI در منطقه فروش بیش از حد است (30).

با نشانگر RSI ترکیب شوید

با پشتیبانی ترکیب کنید

پشتیبانی یک سطح ثابت موثر برای قیمت ها است. هنگام لمس این منطقه ، قیمت ها احتمالاً دوباره برمی گردند. صعودی حرامی که با ورود قیمت به منطقه حمایت ظاهر می شود ، نشانه مثبتی برای این امر است. شما می توانید سفارش UP را با سطح بالایی از امنیت باز کنید.

شرایط: نمودار 5 دقیقه ای شمعدان ژاپن ، منطقه پشتیبانی. زمان انقضا 15 دقیقه یا بیشتر است.

نحوه باز کردن گزینه:نحوه معامله با الگوی شمعی Harami

+ گزینه UP: هنگامی که قیمت وارد منطقه پشتیبانی می شود و یک صعودی حرامی ظاهر می شود.

با پشتیبانی ترکیب کنید

یادداشت ها هنگام استفاده از این الگوی شمعدان در معاملات گزینه های باینری

  • این الگوی شمعدان به خودی خود علامت تغییر قیمت است. هنگام معامله ، آن را به تنهایی به عنوان نقطه ورود در نظر نگیرید. شما باید آن را با شاخص های دیگر ترکیب کنید تا احتمال تجارت را افزایش دهید.
  • ترکیب با شاخص های روند قیمت بهترین استفاده برای الگوی شمعدان بولیش حرامی خواهد بود.
  • قبل از اینکه بتوانید با پول واقعی معامله کنید ، باید حداقل 2 هفته این الگوی شمعدان را روی یک حساب DEMO تجربه کنید. قبل از اینکه به فکر کسب سود در این بازار باشید ، همه چیز باید عالی باشد.

دانش زیادی در مورد شاخص ها و الگوهای شمعدانی وجود خواهد داشت که در این مجموعه معرفی خواهیم کرد. لطفا دنبال کنید. خداحافظ و دوباره می بینمت

تکنیک معامله گری پرایس اکشن Price Action چیست؟

تکنیک معامله گری پرایس اکشن Price Action چیست؟

بهترین تکنیک معامله گری و تحلیل بازار در حال حاضر پرایس اکشن Price Action یا PAT (عملکرد قیمت یا حرکات قیمت) است. پس با ما همراه باشید تا به صورت کاملا ساده و کاربردی پرایس اکشن رو برای شما توضیح بدهم تا بتوانید در معامله گری اسپات و فیوچرز ارز دیجیتال از این تکنیک برتر استفاده کنید و سر پیچ روند ها وارد شوید و سودهای زیادی کسب کنید. شما با استفاده از این تکنیک یک قدم جلو تر از تریدرهای هستید که از اندیکاتور ها استفاده می کنند و در بهترین زمان ها می توانید وارد معامله شوید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

پرایس اکشن در ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده پرایس اکشن (Price Action) یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که تنها داده‌های قیمت را مبنای تحلیل قرار می‌دهد تا تریدر نقاط ورود و خروج را شناسایی کند. شما در معامله‌گری با این تکنیک از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد. تکنیک پرایس اکشن Price Action در تمام بازار های مالی جواب می دهد. مانند ارز دیجیتال، بورس، فارکس، طلا، دلار، نفت و … ولی ما در این بخش بیشتر براساس ارز دیجیتال آموزش می دهیم.

ابزارهای مهم

در این تکنیک مواردی از قبیل تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها نادیده گرفته و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود

معامله با این روش متفاوت تکنیکی را بیاموزید(٧)/شمع های ایرانی

معامله با این روش متفاوت تکنیکی را بیاموزید(٧)/شمع های ایرانی

تحلیل تکنیکال یکی از ابزار مورد استفاده این روزها برای فعالان بازار سرمایه شده است به طوریکه از نفوذ بالای آن نمی توان چشم پوشید. اما واقعیت آن است که تحلیل سریع برای کمک به معامله گران عملا وجود ندارد و حتی برای یک تحلیلگر تکنیکال برای اطلاع از شرایط سهم در طول بازار نیاز به داشتن اطلاعات بروز، دقیق و صحیح است و در مرحله بعد آگاهی از ابزار و نرم افزارهای موجود که همه این مواد زمینه ساز یک تحلیل تکنیکال خواهند بود.

در چنین شرایطی اگر نیاز به یک معامله در طول بازار داشته باشیم و با علم به تمام زوایای سهم، فقط برای اطمینان از قیمت مناسب منتظر فرصت ورود یا خروج باشیم، زمان ارزش بالایی دارد. اگر می خواهید زمان را از دست ندهید و آخرین تأیید را برای ورود یا خروج از سهم، بدون نرم افزار بدست آورید کافی ست سری تحلیل تکنیکال بدون نرم افزار را با ما همراه باشید.

برای مطالعه جلسات قبل روی لینک مربوطه کلیک نمایید.

در مبحث قبل در خصوص اولین الگوی دو شمعی صحبت کردیم و مثال های واقعی از آن را نشان دادیم. در این بخش یک الگوی دوشمعی قدرتمند دیگر را مطرح خواهیم کرد. این برگشت چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی نحوه معامله با الگوی شمعی Harami می تواند رخ دهد و نکته مهم آن عدم نیاز به کندل (شمع) تایید کننده است. به عبارت دیگر کندل دوم این ترکیب دوتایی در حقیقت، هم کندل تایید به حساب می آید و هم کندل تکمیل الگو. لذا قدرت آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

الگوی هارامی Harami pattern

الگوی دو شمعی قدرتمند هارامی که گاها در بازار رخ می دهد در حقیقت در سقف یا در کف نشانه از برگشت قیمت می باشد. این الگوی دارای دو شمع مطابق نمونه زیر است.

از ویژگی های بارز این الگو وجود گپ در بین در کندل است بدان معنا که سهم در روز دوم نسبت به روز نخست با اختلاف قیمت بازگشایی می شود. این گپ در انتهای روند نزولی (شکل سمت راست) رو به بالاست و در انتهای روند صعودی و آغاز یک ترند نزولی (شکل سمت چپ) رو به پایین است. هارامی دارای یک کندلlong و یک short می باشد که دومی کوتاه تر و مشخص کننده جهت حرکت می باشد. گاها می توان از حجم معاملات برای تایید قدرت این الگو استفاده کرد.

همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می شود سرمایه گذاری خوارزمی در اوایل بهمن ماه سال 93 یک الگوی هارامی صعودی تشکیل داد و از 120 تومان تا حوالی 140 تومان رشد قیمتی را تجربه کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.